Zatímco v 90. letech převládaly investice do oblasti ochrany ovzduší a klimatu, v posledních letech se nejvíce finančních prostředků investovalo do oblasti nakládání s odpadními vodami. Tento trend potvrdila i data ČSÚ za rok 2012.

Výdaje na ochranu životního prostředí činily za rok 2012 celkem 82,1 mld. Kč. Na rozdíl od roku 2011, kdy dosáhly výše 83,8 mld. Kč, došlo k jejich mírnému poklesu.

Neinvestiční náklady, tj. běžné nebo také provozní výdaje, které zahrnují např. mzdové náklady, platby za spotřebu materiálu a energií, za opravy a udržování atd., tvořily opět větší část z celkových výdajů na ochranu životního prostředí. V roce 2012 ale došlo oproti předchozímu roku k jejich mírnému poklesu na 56,5 mld. Kč.

Investice na ochranu životního prostředí naopak vykazovaly mírný nárůst. Z 24,8 mld. Kč v roce 2011 se vyšplhaly v roce 2012 na 25,6 mld. Kč. Investovalo se hlavně do výstaveb městských čistíren odpadních vod a do kanalizačních sítí se zajištěným napojením na čistírny. Peníze šly také na pořízení monitorovacích zařízení ke sledování čistoty vody, tankerů a nádrží pro přepravu a skladování odpadních vod. Téměř 40 % z položky ostatní investice na ochranu životního prostředí šlo na ochranu a sanace půdy, podzemních a povrchových vod.

Za posledních pět let bylo v České republice investováno do ochrany životního prostředí téměř 117 mld. Kč, z toho největší část do nakládání s odpadními vodami (40 %). Největší část investic byla realizována v krajích Moravskoslezském a Středočeském. Nejméně se investovalo za toto období do ochrany životního prostředí v kraji Karlovarském, Vysočina a Olomouckém. Nicméně v přepočtu na jednoho obyvatele kraje je situace odlišná (max. kraj Plzeňský, Liberecký, min. kraj Olomoucký a Hl. město Praha).

Důležitým ukazatelem pro porovnání jednotlivých zemí v rámci Evropské unie pro měření dopadů opatření hospodářské politiky je také podíl výdajů na ochranu životního prostředí na HDP. Tento ukazatel se v ČR pohybuje v rozpětí 1,6 až 2,2 %. Mezinárodní srovnání je často konstruováno odděleně pro jednotlivé sektory, a to pro vládní sektor, podnikový sektor (průmysl) a specializované producenty služeb na ochranu životního prostředí (NACE 37, 38, 39), nebývá proto příliš aktuální a odhady hodnoty členských zemí Evropské unie jsou mnohdy založeny na rozdílných časových podkladech. V roce 2011 byly výdaje na ochranu životního prostředí v porovnání k hrubému domácímu produktu v České republice vzhledem k EU27 nižší pro vládní sektor (ČR 0,51, EU27 0,66) a specializované producenty (ČR 0,76, EU27 1,19), ale v podnikovém sektoru Česká republika EU27 překonává (ČR 0,86, EU27 0,41).

Statistika&My, 10/2013

Graf: Výdaje na ochranu životního prostředí a jejich podíl na HDP