Každý obyvatel domácnosti loni vyprodukoval průměrně 320 kg komunálního odpadu, z toho 46 kg vytřídil. Zatímco podle ČSÚ množství odpadů končících v popelnicích v posledních letech mírně roste, třídění stagnuje. Do barevných kontejnerů šlo loni zhruba 13 procent odpadů z domácností.

Celková produkce odpadů (jak podnikových, tak od obyvatel) v roce 2011 v České republice dosáhla 23,6 mil. tun. Proti předchozímu roku se jedná o mírný pokles (2 %), podíl nebezpečných odpadů z celkového objemu představoval 6 %.

„Problematika odpadového hospodářství je velmi zajímává, a to ze dvou pohledů – nejen environmentálního, ale i ekonomického. Přičemž právě ekonomické hledisko neustále nabývá na významu s vývojem technologií výroby a změnami ve struktuře spotřeby,“ komentovala situaci předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.

Nárůst o procento

V loňském roce bylo v Česku vyprodukováno 3,4 mil. tun komunálního odpadu. Na jednoho obyvatele jde o 320 kg odpadků v popelnicích a kontejnerech ročně. „Proti roku 2010 je to nárůst jen o jedno procento,” uvádí Jiří Hrbek, ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ. Češi navíc v rámci Evropy komunální odpad odpovědně třídí. Zhruba 13 % odpadů domácností jde přímo do barevných kontejnerů. „Konkrétně bylo v roce 2011 na obyvatele vytříděno 15 kg papíru, 11 kg skla, 10 kg plastů, 5 kg kovů, 5 kg ostatních odděleně sbíraných složek,” předkládá data Miloslava Veselá, odbornice ČSÚ na tuto problematiku.

Podniky dominují

Celková produkce druhotných surovin v České republice v roce 2011 byla 21,2 mil. tun, což je množství srovnatelné s roční produkcí veškerých odpadů v České republice. Druhotnými surovinami se pro účely statistického zjišťování rozumí především vedlejší produkty (popílky ze spalování uhlí, železné piliny), přepracované odpady (kovy, plasty) a nespotřebované vstupní suroviny.

Od roku 2011 ČSÚ sleduje problematiku druhotných surovin nově. Toto zjišťování bylo připraveno ve spolupráci a za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu. Důvodem byla úprava národní legislativy v duchu evropské rámcové směrnice o odpadech, která umožňuje některé materiály dříve považované za odpady vyjmout z působnosti zákona o odpadech.

Na produkci odpadů se celkem podniky podílely z 85 %. Nejvíc podnikových odpadů vzniklo ve stavebnictví (44 %) a ve zpracovatelském průmyslu (24 %). Meziročně výrazně ubylo odpadů z energetiky, to ale především kvůli přeřazení škváry a dalších odpadních produktů do kategorie druhotných surovin. I z tohoto důvodu kleslo celkově množství odpadů z firem od roku 2002 z téměř 25 mil. tun, tedy o pět mil. tun.

Loni poprvé sbíral statistický úřad data o druhotných surovinách. Metodicky se jedná o vedlejší produkty výroby, přepracovávané odpady, nespotřebované vstupní suroviny a materiály ze zpětného odběru, tedy suroviny, které vznikají po zpracování elektroodpadů a autovraků. Celková produkce činila 21,2 mil. tun, pro analýzy bude úřad potřebovat data z dalších let. Téma je ale významné i vzhledem k tomu, že se zpracováním a obchodem s druhotnými surovinami zabývá 1 500 firem s 25 tis. zaměstnanci.

Evropské snahy

V prvním říjnovém týdnu byly evropskému komisaři pro životní prostředí Janezi Potočnikovi představeny nové iniciativy 17 maloobchodních společností a dvou maloobchodních sdružení zaměřené na snížení množství odpadu. Obchody s potravinami by měly pomáhat zákazníkům snížit plýtvání potravinami, naopak prodejci v nepotravinářském sektoru se zaměří na snížení odpadu v textilním odvětví a v odvětví elektroniky.

Zástupci maloobchodního sektoru se domnívají, že odpady jsou vážným problémem životního prostředí, ačkoli jejich přímý příspěvek ke tvorbě odpadu je poměrně malý. I přesto se maloobchodníci zavázali k zorganizování dvou kampaní pro zvýšení povědomí veřejnosti o snižování množství odpadů jak na globální, tak na národní úrovni do června 2014. Lucy

Neville-Rolfe, prezidentka společnosti EuroCommerce, uvedla, že z tohoto závazku je patrná podpora zavedení udržitelnějšího životního stylu ze strany maloobchodníků.

Statistika&My, 11-12/2012