Vedle smrku zasaženého kůrovcovou kalamitou se začal v posledních letech prudce zhoršovat zdravotní stav lesů, kde je významnou dřevinou borovice lesní, která patří mezi naše hlavní hospodářské dřeviny. K roku 2019 dosahoval její podíl ve druhové skladbě lesů ČR 16,1 %, což představuje asi 421 tisíc hektarů lesů.

V důsledku sdruženého působení nepříznivých faktorů přírodního i socioekonomického charakteru se v borových porostech v posledních letech prakticky neuskutečňují žádná opatření ochrany lesa a porosty chřadnou a odumírají zcela „samovolně“, pouze přirozeným vlivem působení klimatických a biotických stresů. Rozsah odumírání borových porostů prudce narůstá a kalamita se rychle šíří. V současnosti se jedná o statisíce, v úhrnu pravděpodobně již o několik mil. m3 stojících napadených stromů. Zdravotní stav borovic se významně zhoršuje i v okolních zemích.

Borovice lesní roste v podstatě na celém našem území. Jde o dřevinu s velkou variabilitou, schopnou přizpůsobení různým přírodním podmínkám, do kterých je přenesena. V ČR ji lze charakterizovat jako druh výrazně světlomilný, s širokým rozpětím vlhkostních a teplotních nároků. Roste zejména na písčitých či křemitých půdách, skalách, slunných suťových či balvanitých svazích, okrajích rašelinišť, rašelinných půdách i vápencích. Jsou-li přírodní podmínky příznivější, je často vytlačována dubem, bukem, případně i smrkem a jedlí. Těžiště výskytu borovice lesní je tedy především tam, kde jiné dřeviny neobstojí.

Borovice lesní se dlouhodobě zdála být odolná vůči suchu. V souvislosti s nárůstem teplot a suchými léty se dokonce předpokládalo pravděpodobné rozšiřování jejího růstového areálu. Na možné problémy však poukázal již ústup borovic z porostů v suché oblasti Švýcarska a jejich náhrada dubem pýřitým. Z toho bylo patrné, že borovice snáší více let trvající suché periody hůře než dub. V borových porostech stresovaných suchem je také snížena schopnost přirozené obnovy kvůli omezené produkci šišek.

Oslabení borovic suchem vede k snížené obranyschopnosti vůči patogenům, včetně napadení jmelím. Zhoršování zdravotního stavu nejen borovic bylo akcelerováno rokem 2015, který byl mimořádný několika periodami extrémně vysokých teplot v letním období a současně na většině území republiky výrazným srážkovým deficitem spojeným s poklesem hladiny spodní vody. Vlivem extrémního počasí v létě 2018 poškození borovice výrazně postoupilo. Přispívá k tomu i gradační rozšiřování řady druhů podkorního hmyzu.

Kromě současných problémů se suchými periodami je zřejmě jednou z příčin zhoršování zdravotního stavu stále se zvyšující zastoupení přestárlých borových porostů. Zatímco v roce 1950 byl střední plošný věk borových porostů 60 let, v roce 2000 to bylo již 69 let a v roce 2018 dokonce 75 let.

U borovice lesní dochází k postupnému zhoršování zdravotní stavu již téměř 20 let. Neklamnou známkou toho je zvyšování defoliace (odlistění, ztráta jehličí). V roce 2000 byla průměrná hodnota defoliace dospělých borových porostů v ČR 32 %, v roce 2019 to bylo již 51 %. Mladé porosty do 60 let věku vykazují lepší zdravotní stav, i když i u nich dochází k postupnému zhoršování.

Zhoršování stavu borovice se projevuje na území celé České republiky. Výrazné zhoršení, tj. zvýšení průměrné defoliace o více než 10 %, je patrné na jihozápadní Moravě a v oblasti Středočeské pahorkatiny.

Prosycháním jsou silně zasaženy především porosty na exponovaných jižních a jihozápadních svazích a zároveň starší (nad 80 let). Absolutně nejvyšší defoliace byla zaznamenána na extrémních stanovištích v oblasti Konopiště ve středních Čechách, kde dosahuje průměrná defoliace hodnoty 73 %.

V roce 2019 začalo šíření projevů intenzivního chřadnutí borovice do jižních a západních Čech. Je otázkou, s jakou intenzitou zde bude poškození pokračovat. V letošním roce, který je bohatší na déšť, došlo k vylepšení vláhové bilance na většině území ČR, nicméně pokud se bude jednat jen o krátkodobý výkyv, nelze očekávat významné zlepšení zdravotního stavu borových porostů. Více na: https://www.vulhm.cz/aktuality/. Další informace o krizi zdravotního stavu borových porostů můžete získat ve Zpravodaji ochrany lesa 2020, který je ke stažení na https://www.vulhm.cz/files/uploads/2020/10/ZOL_23_2020.pdf.