Tuto vytrvalou bylinu zahrádkáři nevidí rádi. Vyroste téměř kdekoli a těžko se likviduje. Kopřiva je přitom velmi zajímavým rodem. Zahrnuje asi šedesát druhů rozšířených téměř po celém světě na nejrůznějších stanovištích od nížin až po horské oblasti. Jaké druhy rostou u nás a čím jsou zajímavé? O žahavce, žihlavě či prhlince, jak se jí lidově říká, hovoříme s Jindřichem Chrtkem z Botanického ústavu AV ČR.

Kopřiva dvoudomá patří mezi nejznámější plevelné rostliny, je velmi úspěšným invazivním druhem. V rámci projektu nazvaného „Invaze vs. expanze – záhadný původ široce rozšířeného druhu Urtica dioica“ se snažíte zmapovat různé poddruhy, jejich křížení a rozmnožování. Co je vlastně na původu kopřiv tak záhadného?

U nás běžná kopřiva dvoudomá z antropogenních stanovišť je tetraploidní, znamená to, že má čtyři sady chromozomů. Obecně se předpokládá, že tetraploidy vznikaly z diploidů, jež mají dvě sady chromozomů, pomocí poruch při meiotickém dělení a následné tvorbě gamet s neredukovaným počtem chromozomů. Mohly ale přitom vznikat jak v rámci diploidů jednoho druhu, tak i v souvislosti s křížením rostlin dvou různých druhů, případně poddruhů. A právě kopřiva dvoudomá se nám zdála jako vhodná skupina pro zkoumání polyploidní speciace. Zahrnuje totiž vedle široce rozšířeného tetraploidu i několik diploidních taxonů, většinou hodnocených jako poddruhy.

Kde tyto vzácnější poddruhy můžeme nalézt?

Mají odlišné a navzájem se nepřekrývající zeměpisné areály. V současné době jsou skutečně mnohem vzácnější než tetraploidy. Rostou na přirozených, člověkem jen velmi málo ovlivněných stanovištích. Předpokládali jsme, že v minulosti se mohly tyto poddruhy potkávat, křížit se za vzniku polyploidních – tetraploidních – typů, které pak obsadily další stanoviště. Doufali jsme, že se nám podaří zjistit, které diploidní poddruhy se na vzniku tetraploidů podílely, případně jestli vlastně tetraploidy nevznikaly nezávisle na více místech křížením a polyploidizací z odlišných dvojic diploidních poddruhů. A v tom vlastně byla i ta zmíněná záhada…

K čemu jste došli?

Výsledky byly spíše překvapením. Jednotlivé diploidní poddruhy je možné vymezit na základě morfologických znaků, molekulární markery ale neukázaly žádné jasně podpořené skupiny korespondující s morfologií. Diferenciace je tedy morfologická, nikoli genetická. Stejně tak se nepodařilo oddělit tetraploidní rostliny od diploidních. Můžeme proto tvrdit, že tetraploidy vznikly ze zmíněných diploidů, nemůžeme už ale určit z jakých.

Proč je vlastně kopřiva dvoudomá tak úspěšným plevelem, že vyroste takříkajíc kdekoli?

Bezesporu je to dáno schopností rychlého šíření dlouhými podzemními výběžky na krátké vzdálenosti a dobře klíčivými semeny na delší vzdálenosti. Připočteme-li k tomu růstovou rychlost a nezanedbatelnou výšku rostlin, je jasné, že kopřivě nedělá obtíže rychle obsadit stanoviště a vytlačit slabší druhy. Je ale potřeba zdůraznit, že kopřiva dvoudomá je velmi náročná na obsah živin, zejména dusíku a fosforu. Na půdách chudších na živiny zkrátka neroste, a dokonce není vůbec lehké kopřivy záměrně pěstovat na zahradě jen průměrně bohaté na živiny. V méně eutrofizovaných územích Evropy proto není běžným druhem a často je velmi obtížné ji vůbec najít. Platí to zejména pro tetraploidní rostliny kopřivy dvoudomé, které u nás jasně převažují.

Jak je to s diploidními rostlinami?

Na první pohled trochu odlišné diploidní rostliny najdeme, vypravíme-li se do zbytků zachovalých lužních lesů, například ve středním Polabí nebo na nejjižnější Moravě. V dnešní době se však nikam nešíří, naopak velmi hezky indikují zachovalá a člověkem málo ovlivněná stanoviště.

Obr. Detailní snímek žahavých chlupů kopřivy

Čím je pro vás jako vědce kopřiva nejpřitažlivější?

Začal bych obecněji: kopřiva je bezesporu velice zajímavý rod. Zahrnuje asi šedesát druhů rozšířených téměř po celém světě na nejrůznějších stanovištích od nížin po horské oblasti. Můžeme je potkat nejen v lužních lesích a na různých lidskou činností ovlivněných, na živiny bohatých stanovištích, ale i v suťových lesích či na sutích v subalpínském stupni, na písečných dunách i ve vysokohorských páramos rovníkových And v nadmořských výškách nad čtyři a půl tisíce metrů. Při okrajích tůní pak přímo z vody vyrůstá kopřiva lužní, která se velmi vzácně vyskytuje i u nás, na jihu Moravy. Některé druhy mají rozsáhlé zeměpisné areály, například právě u nás nejznámější kopřiva dvoudomá. Protipólem jsou druhy vyskytující se pouze na velmi malém území. Z pohledu botanika jsou pak nejzajímavější ostrovní endemity, zejména ty z ostrovů ve Středozemním moři.

Zdá se tedy, že kopřivu lze najít téměř všude po světě. Čím dalším vás fascinuje?

Kopřivy nejsou zajímavé jen z evolučního a biogeografického hlediska. Mnoho studií se zaměřuje i na květnou morfologii a biologii a také způsoby rozmnožování. Kopřiva dvoudomá by podle svého jména měla mít jedince buď s květy pouze samičími, nebo naopak jenom s květy samčími. Není to ale tak docela pravda. V mnoha populacích najdeme i rostliny, které mají sice jednopohlavné květy, samčí nebo samičí, oba typy květů jsou ale v různých poměrech a v různém prostorovém uspořádání na jednom jedinci.

Ačkoli je kopřiva vnímána především jako plevel, má široké uplatnění – v léčitelství, v kosmetice, v kuchyni… Napadají vás další odvětví, kde by tato rostlina mohla být prospěšná?

Máte pravdu, kopřiva dvoudomá má opravdu široké využití. Kromě zmíněných oblastí ji lidé po staletí používali jako přadnou rostlinu, od druhé světové války se ale od toho postupně upouštělo. Nicméně v poslední době probleskují zprávy o možném návratu k pěstování kopřivy pro tyto účely. Souvisí to i s marketingovou prezentací kopřivy jako ekologicky a zdravotně nejlepší spotřebitelské volbě.

Na projektu „Invaze vs. expanze – záhadný původ široce rozšířeného druhu Urtica dioica (Urticaceae)“ podpořeném Grantovou agenturou ČR spolupracovali Pavel Trávníček a Petr Vít z Botanického ústavu AV ČR a Ludmila Rejlová s Tomášem Urfusem z Přírodovědecké fakulty UK.

Další zajímavosti o kopřivě si můžete přečíst v časopise AΩ/ Věda pro každého.