Přestože si Česká republika vede v hospodaření s vodou velmi dobře, není žádný důvod „usínat na vavřínech“, a to zvláště proto, že je svou polohou rozvodí „střechou Evropy“.

Sloučenina vodíku a kyslíku je nezbytnou podmínkou života nejen na Zemi, ale i na jiných planetách sluneční soustavy.

Přestože si Česká republika vede v hospodaření s vodou velmi dobře, není žádný důvod „usínat na vavřínech“, a to zvláště proto, že je svou polohou rozvodí „střechou Evropy“.

Je třeba postupně pokračovat v realizaci řady opatření, která budou spočívat zejména v řešení případných nedostatků vody, a to výstavbou dalších zadržovacích nádrží (přehrad) hlavně na řekách Berounce a Bečvě. Výstavbu by mělo doprovázet vytváření přirozeného prostředí pro zadržení vody (např. mokřady).

Pokračovat je třeba rovněž v opatřeních, která řeší problematiku přebytku vody (povodně), a to především budováním protipovodňových staveb.

Samostatnou pozornost je třeba věnovat problematice ochrany vod, a to jak ve všech výrobních a nevýrobních provozech využívajících vodu, tak i v provozech čistíren odpadních vod.

Otázkou k řešení je řada lokálních míst v České republice, kde hospodaření s vodou není dosud vyřešeno jak z hlediska dodávky pitné vody, tak i problematiky odpadních vod.

Obor vodního hospodářství je rovněž významným zaměstnavatelem. Na dodávkách pitné vody, odběru a čištění odpadních vod a ostatních činnostech spojených s hospodařením vodou je v současné době zaměstnáno v České republice přímo více než dvacet tisíc pracovníků.

Vedle toho pracuje ve výrobě nových a opravách stávajících technologických zařízení a výstavbě nových a opravách stávajících vodohospodářských staveb dalších více než deset tisíc pracovníků.

V diskuzích o dlouhodobě stoupající ceně vodného a stočného je třeba prohloubit regulační funkci státu. Zároveň však vzhledem k vzácnosti vody nelze počítat s poklesem cen.

Závěrem je třeba uvést, že role státu v hospodaření s vodou je nezastupitelná. K tomu by mělo směřovat i rozšíření vlastnické role státu tak, aby měly státní orgány v této oblasti rozhodující slovo.

Statistika&My, 3/2015