Evropská komise potvrdila technologie využívající jádro a plyn jako udržitelné. Návrh tzv. taxonomie udržitelných činností nyní posoudí členské státy a Evropský parlament. Česká republika spolu s podobně smýšlejícími státy prosadila v oblasti zemního plynu téměř všechny své požadavky, u jádra bude i nadále usilovat o zajištění podmínek pro dlouhodobý provoz jaderných elektráren i výstavbu nových jaderných zdrojů.

„Jde o další impuls ke zrychlení procesu přípravy nových jaderných zdrojů, které v dlouhodobé perspektivě zajistí efektivní dekarbonizaci, stabilitu elektrizační soustavy a energetickou soběstačnost ČR. Zároveň podmínky pro zemní plyn umožní realizovat transformaci české uhelné energetiky,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Obnovitelné a jaderné zdroje mají podle EK do roku 2050 představovat páteř bezuhlíkové evropské energetické soustavy. V zájmu úspěšného naplnění Green Dealu chce EK pomocí taxonomie motivovat k investicím do udržitelných zdrojů. Návrh počítá s možností vyhodnotit aktuální stav přechodu k udržitelnému energetickému systému každé tři roky, přičemž termíny by mohly být dále upravovány.

V oblasti zemního plynu se ČR ve spolupráci s podobně smýšlejícími členskými státy podařilo prosadit téměř všechny požadavky. Ohledně výroby elektřiny z plynu se podařilo zajistit možnost počítat snížení emisí z celé životnosti zařízení. „Za oblast zemního plynu hodnotíme výsledek jako přijatelný, nejdůležitější priority v oblasti nerealistických požadavků na spoluspalování nízkouhlíkových či zelených plynů se podařilo prosadit,“ říká náměstek pro energetiku René Neděla.

„V oblasti jádra jsme společně s dalšími zeměmi prosadili úpravy, které odstraňují či zmírňují dodatečné podmínky pro jaderné zdroje. S označením jaderné energetiky za přechodnou aktivitu a se stanovením lhůt pro stávající a nové jaderné zdroje ale nesouhlasíme ani my, ani naši spojenci,“ říká náměstek pro jadernou energetiku Tomáš Ehler. Podle Ehlera bude pro ČR klíčové zajistit podmínky pro dlouhodobý provoz jaderných elektráren i rozvoj nových jaderných zdrojů bez ohledu na nezávazná vodítka v podobě taxonomie.

Investice do výstavby nových jaderných elektráren budou považovány za udržitelné mj. za předpokladu, že bude zajištěno bezpečné uložení radioaktivního odpadu a nejpozději do roku 2050 bude v provozu konečné úložiště radioaktivních odpadů. Dosavadní koncepce plánuje zprovoznit hlubinné úložiště v roce 2065. „Komisi jsme opakovaně upozornili, že taxonomie nemá nijak zasahovat do oblasti jaderné bezpečnosti a že je vhodné respektovat reálnou potřebu zprovoznění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v jednotlivých členských zemích. Stanovení podmínky roku 2050 pro zprovoznění úložiště je tak čistě politické. MPO ve spolupráci se Správou úložišť radioaktivních odpadů nyní analyzuje možnosti splnění tohoto data,“ říká náměstek Ehler.