V průběhu roku 2023 na základě návrhu Komise pro udržitelné finance schváleného Prezidiem ČBA pět největších českých bank (Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Raiffeisenbank a UniCredit Bank) testovalo v pilotním provozu sběr dat pro účely přípravy agregátního ESG ukazatele v oblasti financování bydlení, a to čtvrtletních objemů nových hypotečních obchodů strukturovaných podle hodnoty Průkazů energetické náročnosti budov (PENB, tzv. energetických štítků). Čtvrtletní data o nových obchodech byla doplněna i daty na stavu úvěrů na konci roku 2023.
Na přelomu let 2023 a 2024 byla agregovaná data vyhodnocena s tím, že vzhledem k velikosti bilanční sumy výše uvedených bank lze agregované údaje považovat za reprezentativní obrázek za bankovní sektor jako celek, a nadále budou na webu ČBA publikována na čtvrtletní bázi.
Výsledky za rok 2023 naznačují, že podíl doložených PENB je dosud relativně nízký (3/4 nové produkce byly na konci roku 2023 bez doloženého PENB, u celkového portfolia bylo pak reálně doloženo pouze 6 % štítků). To je řádově méně i ve srovnání se sousedními zeměmi, jako např. se Slovenskem či Polskem. Banky při klasifikaci hypotečního portfolia1 z hlediska energetické náročnosti financovaných nemovitostí musejí do značné míry používat odhady, jejichž přesnost závisí na kvalitě dat získaných o financovaných nemovitostech. Ačkoli v dalších čtvrtletích ČBA očekává potvrzení postupně se zlepšujícího trendu, údaje dokládají naléhavost potřeby vzniku veřejné databáze PENB, ze které by bylo možné čerpat spolehlivá data a rovněž potřebu zvýšení vymahatelnosti stávající legislativy, která u nových staveb či rekonstrukcí pořízení PENB ukládá jako povinné.

1Povinnost bank reportovat data z PENB pramení z požadavků evropských regulací EU Taxonomie, Pilíře 3 a z Obecných pokynů EBA ke sledování a poskytování úvěrů, které od bank požadují sběr těchto dat, aby bylo možné zhodnotit energetickou účinnost financovaných staveb v rámci posuzování ESG rizik. Dále jsou data z PENB používána jako technická kritéria při vyhodnocování souladu s EU taxonomií a při reportingu Pilíře 3.