Zvláštní výrazy užívané v různých dobách při těžbě a zpracování nerostů

sestavil Dr. Ladislav Jangl

Vydal komitét symposia Hornická Příbram ve vědě a technice v roce 1986

http://www.hornictvi.info/cteni/horslov/horslov.htm

A

abau – dobývání, těžba / porub, předek

abcug – srážka peněz, pokuta

ablézovat se – střídat se ve směně

abšnyt – pracovní úsek, měří se na žlaby nebo dveřeje

adjustovat – nastavit / připravit náložku k odpalu

ajnpruch – zálom

ajnštrych – rozpěra / příčný trám v jámě

akademik – posluchač Vysoké školy báňské, bergakademik

akord – úkol / práce v úkolu, za úkolovou mzdu

akordant – pracovník, pracující v úkolu

alimak – razící plošina na ražbu dovrchních důlních děl (podle výrobce)

alteman – stařina, opuštěný důl

angličok – špičák s delším želízkem a kratším topůrkem / pikol

anklopéř – klepač, zaměstnanec oznamující klepáním začátek a konec směny

anpruch – nálom, nález rudy na čelbě / nálezný předek

anšleger – narážeč

anšnyt – týdenní vyúčtování nákladů na důlní provoz

antracit – lesklé černé uhlí o vysokém stupni prouhelnění

aprám – skrývka / odkliz, povrchový lom (oprám)

arčlendr – hornická zástěra, kůže, flek

aufberajtung – úpravna rudy

aufprechtovat – razit komín

aufpruch – komín

aufsicht – dohled, dozor

aufšíbr – narážeč

aufšlus – otvírka ložiska, žíly

aufveldikovat – zesílit výdřevu

ausér – dozorce

aushýb – porub, výlom rudy, uhlí

auspejt – výnos, zisk

ausvajtovat – poddělávat, rubat pilíř

ausvajtung – rubání pilíře

B

badevetr – lázeňský

bago – žvýkací tabák

bagr – nakladač

bachora – nerovnosti počvy nebo stropu

bajlaga – těsnění potrubí

balvan – velký kus horniny / přisekaný sudovitý kus soli / velký kus hlíny

bank – lávka / část uhelné sloje

banko – vykolejení vozíku

barfl – ruční ventilátor s dřevěnými lutnami

barchan – bavlněná látka s rozčesaným tlustým útkem

barchaník – dělník, který držel barchan při lití cánů (stříbrných prutů)

bas – velký kus uhlí

batina – stará litina

batoh – utržený kus horniny nebo rudy

bazal – velký kus horniny / čedič

bečka – soudek na vodu / stará těžní nádoba

běhač – dělník, který odváží ručně vozíky / odbíhač, vozač

běhoun – běhač / proplástek, proslojek / slabá uhelná sloj

bechyně – skladiště rud / skladiště nářadí

bělka – měkký kaolinický pískovec

bendelruče – spirálový žlab v sýpu

benzinka – bezpečnostní lampa / větérka

beran – vahadlo pumpy / vrtné vahadlo, vrtací páka / posun nárazového splavu

bergajz – lehké želízko

berlice – třmen k otáčení vrtného soutyčí

besídka – sedátko u koňského žentouru

betrýb – provoz

bida – uhelný kal

bidlo – trhák k odstraňování výdřevy

bigel – pojistná závora na vozíky v těžní kleci

bindloch – místo pro stojku, jamka v počvě

bintfel – úkryt pro střelmistra / místo, kam lze uhnout před jedoucím vlakem

bixa – objímka ložiska

blátko – rozmočená vrtná moučka

blejno – sulfid kovu / sfalerit

blenda – zástěna u sýpu, aby uhlí nepadalo kolem / saská svítilna

bleskovice – zápalná šňůra

blinda – zaslepený konec vzduchového potrubí

blindort – zakládka

bobina – úzký buben k navíjení plochého těžního lana v jedné vrstvě

bobová ruda – železná ruda v závalcích

bodec – bidlo se železným hrotem k zabrždění žentouru

bodenplech – spodní plech u pánví v solivarech

boračňa – vrtací stroj / bormašina /

bortna – boční fošna ve žlabu / bortový dělník, který přibírá boky chodeb, porubu

bořenina – zával

bosý – neokovaný

bota, botka – kování čepu žentouru / kovaný hrot pažiny / kovaná část pěcholu stoupy / vybírací lžíce při vrtání

boule – závalek

brabčík, brabec – malá lampička, která se dávala do lucerny zvané klemperna, používali jí odbíhači

brama – hrubý kus, vzniklý válcováním paketovaného železa

bratrstvo – zaměstnanci jednoho dolu, úpravny

brázda – zářez, zásek ve směru vrstev ložiska / většinou vodorovný /

brechštanga – páčidlo

bremza – brzda

bremzíř – brzdič, svážeč vozíků na svážné

bremsšachta – svážná

brousek – písčitý, uhelnatý lupek

brykula – berlice, páčidlo

bryla – velký kus vylomeného uhlí

břidla – břidlice

buben – těžný navíjecí buben / bubnové síto

bubínek – vrátkový válec, rumpál

budování, budunk – výdřeva, výztuž

buchar – hamerní kladivo, beran

bulač – kdo bez omluvy zameškává pracovní směny

bulat – převracet se, bortit se / zameškávat

buleta, bulka – menší brikety

bumelant – bulač

bun – poval / patro těžní klece

bunkr – skladiště / zásobník

bžunda – selhaná rána

C

cabivitý – odkud prýští voda

cabrych – ruční sítová třídička rudy

cáchovačka – značkovací kladivo / sešit pro zapisování směn

cáchovna – zápisna, místnost pro shromažďování horníků

cajcl – krátké hloubení (hašpl)

cajger – ukazatel pohybu těžní klece u těžního stroje

cajnhamr – kladivo na prutové železo

cál – palec / délková míra

cálník – dělník plnící měchy vodou

cálovka – měch z volských kůží o objemu asi 72,8 l

cán – prut kovu

cánhamr – viz cajnhamr

capovat – vypouštět ze sýpů

cídírna – huť, kde se oddělovalo stříbro od mědi

cech – báňský majetek / cechovna

cechhauz – viz cáchovna

cechovat – zapisovat směnu

cechovna – viz cáchovna

cechštůbna – viz cáchovna

cechvoda – důlní voda

cejchovat – označovat, značkovat

cejn – prut kovu

cejnař – slévač cánů

cejnová ocel – ocel v prutech

celík, celina – nedotčená část ložiska

celý, celistvý – hornina v okolí ložiska

cementový – obsahující modrou skalici

cent, centýř – závaží, hmotnost

centovina – velké kusy uhlí

cesta – volné prostory v dole

céva – oblá tyč, do které zabírá ozubené kolo

cimra – výdřeva, dveřej

cimrhajr – důlní tesař

cimrknecht – kožené sedátko, ve kterém byli havíři spouštěni do dolů

cimrlink – důlní tesař

cimrovat – dřevit

cimrštajgr – dozorce důlních tesařů

cimršupna – tesařská dílna

cimrunk – výdřeva

cindr – doutnák, palník

cipant – železný pás na stahování

cirgl – kružítko

cizura – mincovní odstřižek

coska – lehká tesařská sekera

couk, cuk – žíla, žilné pásmo

coukovina – žílovina, žilná výplň

coul – palec / délková míra

cubr – vědro, džber

cuhup – ruční řetězový stroj na zvedání a přitahování břemen / hupcuk

culag – přídavek k platu

cupus – doplatek, kterým těžaři kryli manko dolu vzniklé provozními náklady

cuštont – práce přesčas

cvinga – lanová spojka / šroubení na spojování vzduchových hadic

cvitr – žula s vtroušeným cínovcem

Č

čap – plotna zkujňovací výhně

čelba – čelo štoly, předek

čelovka – náhlavní lampa

čepat – nakládat

čepec – hlavice

čepýř – louč s mnoha neodříznutými třískami

černý – obsahující stříbro

červenec – načervenalá ruda – wurtzit, ZnS

čírle – ruda šedé barvy

čmele – dusivé plyny

čočka – rudní nebo horninový výskyt čočkovitého tvaru

čubka, čuba – zařízení na vytahování zlomeného vrtáku / zarážka důlních vozíků – zakládací klín

čutora – nádoba na pitnou vodu

D

dědičný – trvale propůjčený

dědičná štola – odvodňovací štola s právem na poplatky za odvodnění – jednu devítinu zisku

dejl – vsázka zkujňovaného železa

dejlování – zkujňování

deka – strop, odloupnutá stropní vrstva

demarkace – rozhraní dolových polí

den – zemský povrch

denní – povrchový

desátek – daň z důlních produktů

desátník – výběrčí desátku

devátek – poplatek na dědičnou štolu

dílo – důlní provoz

divoký – jalový / bez povolení

dolovina – důlní dříví

domák – odřezek dřeva, který si havíři nosili domů

dovrchně – zdola nahoru

dovrtávák – dlouhý vrták na dokončení vrtu

drabina – žebřík v šachtě

dráha – otvor po jehle v nabitém vrtu / horní plocha kovadla, na kterou dopadá kladivo hamru

drancování – bezohledné dobývání nejlepších partií ložiska

dritel – pracovní směna

drn – povrch

drnovka – povrchová voda

drnovačka – motyka ke kopání drnů

drobjazg – drobné uhlí

drobňačka – drobná rudnina

drť – rozdrcená rudnina

dřevek – lignit

dřevič – důlní tesař

dřevjak – dělník, který má na starosti hospodaření s důlním dřevem

dlubka – pouzdro, objímka, nátrubek, zděř

dukla – nevystrojená kutací šachtice / dovrchní překop

duklování – dobývání ložiska krátkými rozrážkami

domino – kousky dřeva podkládané pod železné stojky

dumploch – délková míra

duna – prkno

duršlák – překop

dušák – dusivé plyny

dygnovitý – ryzí, čistý, bohatý

dýmačka – železářská pec

dýmač – dělník u dýmačky

dýmat – vhánět vzduch do pece pomocí měchů

dynk – úkol

dyšák – dusivé plyny

dyza – tryska

E

erbštola – dědičná štola

erkáeska – radiometrická kontrolní stanice (RKS)

F

fafrnka – kroužek na nápravě huntu / ložisko

fach – dřevěná bedna na nářadí na pracovišti

fajerovat – slavit, oslavovat / prudce hořet

fajeršichta – směna za hodinový plat

fajrgeld – odměna za dobu, kdy horníci nemohl pracovat pro nepředvídanou událost

fajsl – mlátek, kladivo / fajslíky – hornický znak

fajtlapa – důlní, který neprošel horní školou

fakle – třísky k podpalu

faktor – pomocník

fal – porub

fál – pažina

fálerc – tetraedrit

fálování – pažení

fankcajk – zachycovač těžní klece na patrech dolu

fantování – utahování, klínování

fáračka – písemné povolení ke vstupu do dolu

fáračky – pracovní oděv

fárání – vstup do dolu, práce v dole

farfule – čtverhrané kusy stříbra, nastříhané z cánu

fárkunst – lezný / stoupácí stroj

fárkunstpíň – stupátko lezného stroje

fármo – provaz na svazování vrtáků, které horník nese s sebou do dolu

fárpíň – poval, odpočívadlo mezi žebříky v lezném oddělení

fáršachta – lezné oddělení

fárt – žebřík

fárthák – žebříková skoba, kramle

fártina – bok žebříku

fártový – provaz hlavní nosné lano

fárunk – lezení do dolu / lezné oddělení

fasovat – přijímat z výdejny, skladu

fasunk – příjem, odběr

faul – hniloba / zvětralá hornina

fedrák – odbíhač, pomocník lamače

fédrštreka – těžná chodba

fedrunk – těžba, doprava

fejl – proud vody

fejlovat – čerpat vodu

fejsl – kladivo, perlík, pucka

fela – zapažení stropu nad stojkami

feldbank – výsypný vozík s výsuvným dnem

feldort – čelba do dosud neotevřené části ložiska

felizka – ruda tvrdá jako železo

félovat – čerpat, těžit vodu

fent – klín k utahování stojek

ferdrunk – doprava, těžba

ferdrovka – těžní stroj

ferdrovník – odbíhač

feršlak – překop

ferzac – zakládka

ferzager – selhaná rána

ferton – váhová míra, čtvrt hřivny

fest – tvrdý, pevný

figura – čelba důlního díla

filpas – okov

filort – náraziště, prostor u těžní jámy

filovat – plnit, nakládat

fimol – lámací železný klín

firšt – strop

fiřtnštros – výstupkové dobývání

fiřtok – dveřej

flanč – příruba

flašincuk – hever

flec – uhelná sloj / hornina mezi dvěma rozsedlinami

flek – hornická kožená zástěra

flok – identifikační známka horníka

flokovat – přibít kolíkem

floška – důlek, aby na začátku vrtání neujížděl vrták

fofr – větrák

folga – sochor ke zvedání vozů

folovat – plnit vozíky, házet uhlí na pás

forant – předák party

forcir – pneumatický posunovač vozů

forhajer – předák party

forma – výfučna u pece

formajzen – želízko na vybírání strusky z formy

formák – kámen, ze kterého se stavěla forma

formás – zásyp pece, kychta

foročak – vozík na hlušinu / dělník na haldě

forot – zásoba rubaniny

forovat – jezdit s fůrou

fóršus – záloha na plat

fošna – silné prkno

frajšurp – výhradní kutiště

frajcle – třásně

frátová – voda důlní voda

frcuk – pažení

frisovitý – otravný

fristunk – dočasné prominutí / desátku, odvodu rudy..

frišcap – deska do zkujňovací výhně

frišpajer – zkujňovací výheň

frišpůda – dno zkujňovací výhně

frsoc – zakládka

fršalunk – zabednění

frunkat – rychle házet uhlí / na žlab, pás ..

fryše – ruda světle měděncovatá

fucíř – čerpač důlní vody

fucovat – nabírat vodu do měchu

fuček – hadice na přívod tlakového vzduchu na pracoviště

fudrnost – těžba, doprava / chodbice, sledná / pracoviště, porub

fudrovní štola – hlavní těžní štola

fudrýř – dělník u dopravy rudy

fuka – spára

fukač – důlní plyn / rozptylovač kamenného prachu

fukar – ručně poháněný ventilátor

funcna – olejový kahan

funtkub – nálezná jáma

futr – ohnivzdorná vyzdívka pece

futrál – pouzdro

fuzit – vláknité uhlí

fynt – dřevěný klín mezi stropnici a strop

fyřt – strop

G

gagát – druh hnědého uhlí

gazy – třaskavé plyny

gdynař – ten, kdo projednává úkol

gdyně – úkol

gegenhandler – kontrolor

geltag – výplata

geštengi – žlaby do nízkých slojí / soutyčí, táhla, míhadla

geveltikovat – zmáhat

gezenk – svážná, úpadnice

gichta – vsázka do pece / vsázkový otvor

glajchat – srovnávat, uhlazovat

glajs – kolejnice

glanc – galenit

glejt – klejt

golem – lokomotiva TLD

gracka – hřeblo, škrabka

grád – patro, obzor

grán – váha drahých kovů / prubířská

graňování – vystužování porubů

grejple – krupky

grub – ruda nevalné jakosti

gruchman – střelmistr

grundsól – práh, pražec

grundštreka – směrná třída

gruntholc – dřevěná podložka pod stojku v měkké počvě

grip – topůrko

guldanec – proustit

gumpa – úpravárenské mísidlo

gurta, gurtbant – ochranný, pojistný pás / gumový dopravní pás

gvaldykovat – zmáhat

gvarejn – prubíř

gverk – těžař, podílník dolu

gveršlák – překop

gzumpa – strouha na odtok vody / šachetní jímka

H

hadry – vadné stojky

hajcman – železná výztuž / podle výrobce /

hajr – lamač

hák – ostrý ohyb sloje, žíly

halda – odval, hromada materiálu

haldář – zaměstnanec na vyvážce hlušiny

haldiště – místo pro haldu / právní nárok na místo pro haldu

halma – topůrko, násada

halt – hodnota, obsah

hamerník – majitel hamru / obsluha hamru

hamerní výheň – zkujňovací pec

hamr – strojní kovárna

hamrplech – kování na pěcholech stoup

hamršmíd – pomocník hamerního mistra

hamulec – brzdič důlních vozíků

handpajsl – malý perlík

handštán – ukázkový kus rudy

handštrych – rozpěra

hant – nadloží

hantolec – rukojeť

hašlerky – brikety z uhelného prachu a drti

hašpl – vrátek, rumpál / slepá šachtice, hloubení

hašplíř – pracovník u ručního vrátku

hašplovat – vytahovat ručním vrátkem

haubina – starý typ sbíjecího kladiva

haupíň – lešení, ochranný poval

hauptdynk – hlavní úkol

hauptkonk – hlavní žíla

hauptštreka – hlavní štola

haur – ten, kdo na hamru nakupoval dřevěné uhlí

havírna – hornický stav / šachta, důl

havíř – rubač, lamač

havirščoky – pracovní oděv

hažovat – kutat, hledat rudní ložisko

hebel – řídicí páka u strojního vrátku

herle – vačka

hejič – kontrolor mincovních polotovarů

hejpánek – ohlubeň jámy

hejzelna – topůrko

helfer – pomocník

hendle – držadla

henk – závěs, závěsné oko

henkovat – zavěšovat / spojovat důlní vozíky

hert – pec na rafinaci stříbra / úpravárenský splav / nístěj vysoké pece / výheň

hever – zvedák

hilfka – pomocná kolej

hilfštempel – pomocná stojka na posílení výdřevy / hlásný ohlašovatel směny (anklopéř)

hlava – širší konec klínu / ostří ručního vrtáku / nejvýše položená část sloje nebo žíly / čelba – shlaví / horní konec svážné / pracovní hlava stroje

hlavatka – tesařská sekera

hlavík – u úpravárenského splavu nakloněná deska pro rozvod vody a kalu

hliňák – dělník, který kopal hlínu pro doly

hlubina – podzemí

hlušina – nepoužitelná hornina

hnací pec – pec na oddělování stříbra od olova

hnání – zapažování / ve skále vysekaný otvor pro břevno

hnát – razit chodbu / uvádět do provozu / oddělovat stříbro od olova / uvést do chodu vysokou pec

hnízdo – nepravidelně uložená ruda / otvor pro stojku ve skále

hodina – úhlová míra na hornickém kompasu

hodit – odtrhnout kus skály

hofmistr – správce horního revíru

hofrát – přednosta horního závodu

hokejka – dozimetr

hokovat – kontrolovat váhu mincí

holunk – sedlo na horní straně stojky, kam se opře stropnice

hora – terénní vyvýšenina / dolové pole / důlní revír

hormistr – správce dolu

hornice – perkytle, hornický oděv

horní – dřevo azbest

horník – majitel důlních podílů / každý zaměstnanec dolů / důlní dělník

horní regál – právo panovníka na výhradní dispozici s ložisky drahých kovů

horní revír – oblast, ve které se vyskytuje ložisko ve větším rozsaku

horniště – hornina / ložisko

houska – slitý kus roztaveného kovu

hráň – hranice z krátkých trámů od počvy ke stropu jako výztuž

hranice – konstrukce, na které je zavěšen nárazový splav

hrouda – železo z kusové pece

hrubačka – hrubé kusové uhlí

hruď – dolní část přední pecní stěny kusové pece / dýmačky

hřbet – zesilující žebro na lopatě / zadní kámen v podstavě vysoké pece

hřeblo – škrabka, pohrabáč

hřivna – jednotka váhy drahých kovů

hubený – chudý, s nízkým obsahem užitkové složky

hůl – prutové železo

hunčař – odbíhač

hunt – důlní vozík

huntmistr – údržbář důlních vozíků

huntštosar – odbíhač

hutman – dozorce

huťmistr – správce huti

hýle – dřevěná korba vozu

hylsna – objímka, dutinka

CH

chlapec – hornický učeň

chlipět – prosakovat

chodba – štola, třída, čelba

chodbice – podřízená štola, určená k něčemu jinému než chůzi

chodbicování – způsob dobývání šachovnicově raženými štolami

chodník – chodba, štola / prkna, položená na pražcích

chudý – s malým obsahem užitkové složky

chvostové kladivo – hamerní kladivo, jehož topor tvoří dvojzvratnou páku

chybat – házet uhlí lopatou na pás

chytit – podepřít výdřevou, vyzdívkou

I

ibrprůch – komín, ražba nahoru

J

jadrný – bohatý / ruda

jádrovák – dutý vrták pro odběr vzorků / vrtné jádro

jalovina – hornina neobsahující užitkovou složku

jalový – bez užitku

jáma – šachta, svislé důlní dílo

jamař – údržbář jámy

járek – stružka, kterou vytéká z pece struska

jehla – pažina, součást hnané výztuže

jehlice – měděná tyč na vytvoření otvoru pro doutnák v ucpávce při odstřelu

jehlování – vhánění jehel do horniny, štětování

jílovat – vypírat zlato z náplavů

jitřní žíla – žíla východního směru, 6 h

joch – břevno

K

kaban – shluk, peň

kačena – brzdový kotouč

kadlub – slévací forma

kahanec, kahan – hornická lampa

kajl – klín

kajlovat – pracovat klínem

kalhoty – do vidlice rozvětvená roura

kalpak – úřednická parádní čapka bez štítku

kama – ozub, zářez v rozpínkové stojce

kamencárna – závod na výrobu kamence

kamerlik – vylámaný prostor pro vrátek

kamínek – sloučenina kovu se sírou / hutní kamínek

kamínkování – tavení olověného kamínku

kamp – tvrdá hornina uprostřed měkké / zčásti od stropu uvolněná hornina, hrozící sesutím

kanapas – břidlice

kanelové uhlí – svíčkové uhlí

kaňk – rudní žíla

kaňkoví – výplň žíly

kapa – stropnice / topůrko, násada

kapela, kapelka – mistička na čištění zlata

kapice – stropnice

kapsa – malý měch na vynášení rudy

kapsle – rozbuška

kapucín – měkké hnědé uhlí

kára – kolečko

karát – váha drahých kamenů

karbová ocel – ocel na výrobu sekáčů

karby – kuřavka, zvodnělé písky

karovat – vozit v kolečku

kasa – bratrská pokladna

kasír – pokladník

kasírovat – propustit z práce

kaslík, kastlík – dřevěná bednička na nabírání drobného uhlí

kašket – vysoká parádní hornická čepice

kašna – poval, lešení / hráň

kašnař – dělník, stavějící kašny

katr – záklopka komína na odvod kouře / mřížové dveře / síto v úpravně

kátro – zpětný ventil

kavna – šachetní budova, nad ohlubní

kaz – rozsedlinka uhelné sloje

kdyně – úkol

keň – peň, shluk / suť

kfant – velký kus horniny

kfel – výroba

kfír – šachetní věnec, roubení

khenk – závěs, oko

kibel – okov, kbelík

kiln – pražící pec na kyzy

kilof –  špičák / švancara, slavnostní hůl

kilverk – chladící věž

kiplora – výklopný neckovitý vozík

kipovat – vyklápět

kirfira – předák party

kisňa – bedna / důlní vozík

kitla – kabát hornické uniformy / kitle

kivat – rychle pracovat

klabovat – vymazávat dřevěné komíny hlínou, aby neměly falešný tah

klabverk – mazanina

klafder – velký kus uhlí

klajz – koleje

klamra – tesařská skoba

klanc – galenit

klandr – zábradlí

klaničák – vůz pro dopravu dřeva a tyčovin

klápet – dřevěná kulatina / velký balvan soli

klapetek – malý odřezek ze stojky

klarit – pololesklé uhlí

klasírování – třídění podle velikosti / v úpravně

klást – usadit mezník / vymezit polohu dolové míry / ukládat

klauptyš – přebírací stůl v úpravně

klaznovat – vybírat čistou rudu z hlušiny

klej – asfalt

klejt – oxid olovnatý

klepec – lešení před čelbou

klepeto – část ojnice, táhla / součást nakladače

klesnit – prosekávat špičákem

klícková výstuž – výstuž vyrubaného prostoru ve tvaru krychle

klika – rukojeť k otáčení vrátku / páka, převádějící rotační pohyb na přímočarý /pravoúhlý ohyb žíly

klikaup – Glück auf – hornický pozdrav – Zdař Bůh

klínování – trhání skály klíny

klívr – povlak rudy

klobouk – kryt sháněcí pece / železný klobouk – zvětralý výchoz ložiska / výlomek horniny ve tvaru homole / ochranná stříška nad těžní klecí

klon – spojka kliky s hřídelí

klopačka – věž s dřevěným ozvučným prkénkem k vyhlašování směn

klopejzna – držák táhel vodotěžního stroje

klopíř – dělník, vyrábějící polotovary mincí

klopovat – přebírat haldy

klopy – ruda vybraná z hald

klouznit – doutnat

kluft –  prubířské kleště

klunkerpartyja – parta starých horníků

knechtova kože – měch na ruční čerpání vody

kňoury – drátové stříbro

kobka – domek horníka

kobyla – nadhazovací kladivo v hamru

kocábka – truhla, ve které se vozila ruda v dole

koliba – výklopný důlní vozík

kolotoč – otočný přebírací stůl

kolovrátek – cívka na lanko důlního měřiče

komín – svislé mezipatrové důlní dílo

komínovat – razit komín / vypadávání horniny ze stropu

komora – velká vyrubaná prostora

komorování – způsob dobývání komorami

kompost – kompas

konk – žíla

konkovina – žílovina

konštýř – dělník, který lil vodu na železo v hamru

kopna – stropnice

kopňak – kulatina na stropnice

kopyto – forma na odlévání desek

korb – komín na větrání

koreček – součást nakladače

korfule – mincovní odstřižky

kornout – kožené těsnění pístu pumpy / korpus válec, na který se navíjí lano vrátku

koruna – ostří vrtáku / střecha těžní klece

korunáč – korunový vrták

koří šíny – profilové železo

koš – dutá míra na uhlí / součást drtiče

košt – vyúčtování důlního provozu

kotlina – propadlina / uhelná pánev

kouty – zbytky rudy po úklidu

kovadlo – kovadlina pod hamerním kladivem

kováříček – permoník

kovkop – havíř v rudném revíru

koza – klaničák / podstavec na řezání dřeva / motorový vůz OKD

kozlík – stojan ruční vrtací soupravy / formovací rám ve slévárně / zajišťovací součást stavidla

kože radšachetní – velký měch z volské kůže ke strojní těžbě rubaniny nebo vody

kožedržec – ten, kdo držel kože při plnění

kožošvec – výrobce koží

krac – škrabka, hrablo

kracfír – poddozorce, poddůlní

kracle – škrabka, hrablo

kragel – postranice důlního vozíku

krajboch – droba

krajc – stojka, která nestojí v páru

krajcštreka – křižovatka důlních chodeb

krajčák – druh špičáku

krajina – prkno s kůrou na jedné straně / část žíly v nadloží nebo podloží, které se přibírá později

krajzna – geoda, drůza

král – surový kov po tavbě / jádro milíře

krampa – hřeblo, hrabačka

krancetla – nemocenský lístek / doba nemoci

kranšichta – denní sazba nemocenského

kratce – škrabka, hrablo

krátče – rozpěrka

kratečka – vyškrabovačka drti z vrtu

krauboch – droba

krček – spojovací štola mezi dopravní chodbou a komorou

krejfle – krupky

krenfajer – výheň na zpracování strusky

krně – žlab, koryto, stružka

krobštán – železná tyč s oky na obou stranách

kročej – délková míra

krogn – nástavba

krok – porubu postup za jeden pracovní cyklus

krokvička – sloupek u kahanu, stojánek

kronpor – korunový vrták

kropič – zaměstnanec, který kropí uhelný prach vodou

kroupa, krupka – drobná zrna rudnin

kroužek – okrouhlý kus loje do kahance

kruchost – schopnost rozpadat se na kousky

krumpus – hák, na kterém je upevněno táhlo pumpy

krupice – velmi drobné uhlí / drobná frakce při třídění

krupové železo – hrubé tyčové železo

krušec – tetraedrit / vzorek rudy

krušek – směs křemene a sulfidických rud

kryka – hůl, berlice / škrabka

kryst – lešení

křídlo – odbočná chodba

kříž – místo, kde se kříží rudní žíly / laťový kříž – výstražné znamení nebezpečných prostor / též větrný kříž – zařízení, zajišťující oddělené proudění vtažných a výdušných větrů na křižovatkách

křižák – křížový vrták / výstuž křížení důlních chodeb

ksenk – hloubení

kšandy – popruh na tahání důlních vozíků

kštel – podstava vysoké pece

kštelovat – stavět podstavu vysoké pece

kukla – část dýchacího přístroje, kryjící obličej

kuks, kukus – důlní podíl – “akcie”

kukuk – lucernička, která se stavěla do lampy zvané plenta, používali učňové

kule – kroužek s hákem na spojování důlních vozíků

kulmistr – v hamru hospodář s uhlím

kulšitr – v hamru přiděloval uhlí k pecím

kumpast – kompas

kumpěloř – vedoucí umýváren

kunst – vodotěžný stroj

kunstamt – správa stavebního a strojního odboru

kunstfotr – obsluha vodotěžného stroje

kunstmajstr – stavitel vodotěžných strojů

kunstštajgr – dozorce vodotěžných strojů

kupelketa – řetězová spojka na spojování důlních vozů

kuple – ozdobná spona

kuplunk – spojka na lokomotivě / spojka na zavěšování na lanové dráze

kuprový – kamínek struska s obsahem mědi

kuřavka – tekoucí písek, zvodnělý písek

kusovina – hrubé uhlí

kutací – průzkumný

kutiště – výhradní území tvaru kruhu o poloměru 425 m, kde je povoleno vyhledávat vyhrazené nerosty

kux – kukus

kůže – těžní měch / hornická zástěra, flek

kvarc – křemen

kvartal – čtvrtletí

kvartování – rozdělování vzorku na čtvrtiny pro lepší homogenizaci / v úpravně

kvečverk – drtič

kveltykovat – zmáhat

kventl, kventlík – váhová jednotka

kvercedule – soupis těžařů

kverk – těžař, báňský podnikatel, majitel kuksu

kverský – těžařský

kveršlák – překop

kvint – závit

kychta – vsázkový otvor vysoké pece / vsázka do pece

kylop – špičák

kypr – výklopník

kysíř – odlévač cánů

kytle – hornická blůza

kyveláž – tybingová výstuž

kyvle – okov, kbelík

kyz – pyrit / obecný sirník kovu

kýza – hřeblo

kyzkomora – uložiště kyzu

L

ládovák – nabiják

ládovat – vkládat do vrtů nálož / nakládat do důlních vozíků

ladunk – nálož trhaviny ve vrtu

lágr – ložisko hřídele / ložisko nerostné suroviny / lyžina

lajstunk – výkon / doplatek k dennímu platu

lajtunk – elektrické vedení / potrubí

lamač – razič

lamgrub – hliniště

lán – délková míra

lanštok – nabiják

lantruk – horský tlak

lást – forma, kopyto

látro – délková míra

latroch – větrací šachtice

latrošník – údržbář latrochů

látrovka – měřičská lať s látrovým dělením

lauf – patro, obzor, horizont / chodník, lávky

laufek – mezipatro

laufr – odbíhač

laufšprác – pražec, rozpěrka

laufštajgr – patrový dozorce

lauch – patro, obzor, horizont

lavice – uhelná sloj se skládá z několika lavic oddělenými od sebe vrstvami jílu

lávka – prkna položená na rozpěrách nad počvou štoly

lávkování – způsob dobývání mocných slojí, kdy se jednotlivé lavice dobývají samostatně s postupným předstihem

lažidlo – žebřík

lednice – prostor pro vodní kolo / chladič důlních větrů

lédršprung – přijímání do stavu hornického, skok přes kůži

ledyšichta – placený svátek

lehká – kychta slabý zásyp pece

lech – kamínek, hutní sirník

lekování – spárování

lénhavíř – držitel druhotné propůjčky

lénšaft – druhotná propůjčka

lenta – horizontální pás žíly při výstupkovém dobývání

léra – měřidlo rozchodu kolejí

lérhajr – hornický učeň

lérpogn – šablona

les – dřevo pro doly

lesk – duhové barvy při shánění stříbra

leš – mour, uhelná drť

letek – drobný prach z černého uhlí / odrůda jílu

letnklupta – jílová rozsedlina

letnvand – posunutí uhelné sloje

letr – třídička v úpravně

levný – měkký

lezec – důlní dozorce / montér těžní věže

lezení – fárání / lezné oddělení

lezna – lezné oddělení

lezné – poplatek horního úředníka za prohlídku dolu

ležak – vodorovně uložená sloj / ležaté podloží

licna – pramen lana / lanový vodič

lifergelt – poplatek za doručení zásilky

lignit – nekvalitní hnědé uhlí

liha – páka na zvedání důlních vozíků

lichtloch – světlík, větrací šachta

lijovitý – podložní / šikmý s malým úklonem

lina – lano spletené z jednotlivých pramenů

lint – podloží

lintový – podložní

list – tenké desky z horniny / tenký plíšek kovu

liščí pec – plamenná pec

liška – sopouch v plamenné peci

lišnička – ploché železo na zpevnění náprav huntů

litloch – světlík

litý – odlévaný / celistvý

loga – poloha, vrstva horniny

logloch, lukloch – otvor na odpichování strusky

logry – pražce

locher – průbojník

lochovat – prorážet

lojovina – jalovina

loket – délková míra

lomit – rubat

lón – výplata, mzda

lóncetl – výplatní páska

lopata – železná deska hřídelového čepu

lor – vyvařování černých stříbrných mincí na bílo

lora – důlní vozík, kiplora

lozovat – střídat ve směně / přistupovat do těžařstva

lozovitý – sypký

lozument – ubytování

lozuňk – vytažení rudy nebo vody měchem / objemová míra

lub – okraj síta

lufthašple – pneumatický vrátek

luftšachta – větrací šachta

luftštreka – větrná chodba

lůn – mzda

lůnhavíř – havíř v časové mzdě

lunt – doutnák

lupáč – druh plechu

lusrajta – mourová trhlina v ložisku

lutna – větrací potrubí

lyžina – kolejový nástavec pro pojezd důlního nakladače

lžíce – nádoba na přísady při tavbě / lžícový vrták / lopata u nakladače

M

magacinér – skladník

magnetka – magnetit

majzlík – sekáč / dlátový vrták

makšajder – důlní měřič

mančaft – osazenstvo dolu

manerc – ručně upravená ruda

marast – bláto

markovňa – místnost, kde se vydávají evidenční známky

markšadování – vyměřování dolů

markšajdka – měřická kancelář

markšajdr – důlní měřič

markštan – mezník, hraniční kámen

maršalštupa – měřická značka

marštalíř – podkoní

masa – žáruvzdorná hlína / slévárenský písek

mastnice – jíl

mašina – stroj

mašinka – vrtací stroj / důlní lokomotiva

mašinkář – horník, který vrtá strojem / strojník těžního stroje / sazeč v úpravně / řidič důlní lokomotivy

maur – zeď

mazání – vymazávání jílem

mázlík – sekáč

mečík – příčka žebříku

medvěd – hrouda železa

mechanika – strojní dílna

měkčina – měkká hornina

měl – jemně rozdrcená hornina

mělčina – hořejší část dolu

měna – královský výkup drahých kovů

metergedinge – úkolová práce podle délky

litrovka – metrová měřická tyč

mez – hranice dolových měr

meziměří – přebytek

míhadlo – táhlo pro přenos výkonu

minckomora – mincovna

mincmistr – správce mincovny

mintloch – ústí štoly

misa – vyloupnutý kus horniny ze stropu

miska – část kahance, ve které je lůj nebo olej

mítač – narážeč

mitl – celina / proplástek

mitloch – zesilující stojka ve dveřeji

mitlort – mezipatro

mjelačka – kladívko na zkoušení pevnosti stropu

mlátek – kladívko

mluvnice – hlásná trouba

mlýnkování – způsob dobývání nálevkovitým přibíráním stěn komína

močidlo – jímka na vodu na nárazišti šachty

mourák – lícní kámen

mourař – důlní zedník

mourunk – zakládka stěny

mrtvé uhlí – sloj, na kterou přestal působit tlak nadloží

mulda – pánev, kotlina, příkop

mundůr – hornický stejnokroj

muntloch – ústí štoly, ohlubeň jámy

murovat – zdít

mutovat – žádat o propůjčku

mydlák – málo hodnotné uhlí

N

nadlom – ražba komína / nadloží vrstvy nad ložiskem

nádobí – nářadí

nadsítné – co nepropadlo sítem úpravny

nafárat – narazit

náklad – finanční prostředky na provoz dolu

nákladnický – těžařský

nákladník – kverk, těžař

nalezač – ten, kdo nalezl ložisko

nálom – užitková nerostná surovina

námětek – prkno, přidávané z boku ke žlabu, aby z něj nevytékala voda

napošťák – dělník u zkujňovací výhně

napravit – změnit směr / zahájit ražení

náraziště – manipulační prostor na styku jámy s důlním patrem

narážet – zajíždět s vozíky do těžní klece

nářez – týdenní vyúčtování provozu

nasazovat – znovu se objevovat po vyklínění

nasedlat – obsypáním zvýšit ohlubeň jámy

necičky – náčiní pro ruční odklízení rubaniny / prospekční náčiní

neodplatný – ztrátový

níroví – ledvinovité návalky v žíle

nístěj – ohniště pece

nochtynk – to, co zbylo po starých těžařích

nos – patka, kterou klec dosedá na stavítka

nosák – špičák na měkkou horninu

numero – osobní číslo havíře

nůž – nástroj k vybírání písku z formy

O

oberhajer – přední dělník, předák

obchůzka – prohlídka dolu / štola ražená okolo závalu

obléz – puklina

obložit – obsadit důlní dílo dělníky

obr – naddůlní

obramt – vrchní báňský úřad

obrhajer – poddůlní

obrperkrát – vrchní báňský rada

obrštajgr – vrchní dozorce

obruba – okraj žíly

obsec – ústup, schod

obšichta – proplástek

obtajch – hloubení

obtajchpíň – poval na hloubení

obtínat – začínat rubání od nové prorážky

obejít – zával v porubu

obval – prohlubeň na povrchu, vzniklá poddolováním nebo propadem půdy kolem zabořené jámy / halda nasypaná kolem jámy

obvedení – důkaz o opuštění dolu novému nájemci

obzajtnut – zašpičatit stojku

obzor – patro dolu

ocásek – zadní konec kovadliny hamru

očko – zrnko nebo lupínek rudy v hornině

odbíhat – odvážet

odbíhač –  ten, kdo odváží – hunty, kolečka

odbírka – kontrola plnění úkolu

odevstalý – od pevné horniny odtržený, ale zadím na původním místě držící

odhon – skluz

odjůmač – ten, kdo na povrchu z klece vyráží vozíky

odkajlovat – klínem odtrhnout

odkaliště – nádrž k usazování kalu z úpravny

odkliz – odstraňování skrývky lomu / povrchová těžba uhlí / povrchový důl / výsypka hlušiny odklonný – protiklonný

odkor – slabé prkno s kůrou

odlupek – nepevná, slabá vrstva horniny pod pevným stropem / spadlý kus horniny ze stropu

odmrsk – odboční žíla

odnož – odžilek, odslojek

odpaření – opad

odramovat – odklízet, skrývat

odrazit – odepnout těžné nádoby / vyrazit vozíky

odrážka – přibírka stropu nebo počvy / nárazník hamerního kladiva

odrubky – odpad při rubání

odrubové – dobývání pilířování s výstupkem

odsábrovat – odklidit

odsednout – postoupit dále na čelbě

odslojek – oddělená část sloje

odstupek – plošina vybudovaná na svahu

odsun – doprava těživa z porubu na hlavní třídu

odšramovat – otlouci, sbít

odštercovat – uklidit, vyčistit

odval – halda, výsypka

odvaliště – místo pro haldu

odžilek – odbočná žíla, odmrsk

ohlubeň – ústí jámy

ohňař – ten, kdo proměřuje důlní větry

ochoz – pomocná štola

oklepat – klepáním prozkoumat kvalitu stěn a stropu

okov – těžní nádoba

okrsek – území výhradního kutiště

onpruch – nálom, objev rudy

opálka – objemová míra

opeření – bednění proti opadu horniny

opíchat – bodcem zkoušet pevnost výdřevy

oprám – povrchový lom

optajch – hloubení

orámovat – otrhat natržené kusy horniny

orgel – dlouhá stojka / stojkořadí

ort – pracoviště, čelba, předek

ortík – chodbička po vyrubaném odžilku

ortvajs – chodbicování

osednout – zůstat vězet v šachtě

osnova – projekt budoucího rubání / sloupy, mezi nimiž se pohybují pěcholy stoupy

oškrt – nástroj k osekávání vyzdívky pece / hrot sbíječky

oštufovat – odebrat vzorek / vysekat značku

oukolník – dělník, pracující v úkolové mzdě

ouloch – navaření opotřebovaných částí nástroje

oušrám – rýha způsobená šramáním / měkká vrstva na obrubě žíly

outinka – sekáč k odsekávání železa

ovrubeň – ohlubeň

ozokerit – zemní vosk

P

pachole – hornický učeň / příčka u huntu / podpěra hamerního kladiva / pneumatická vzpěra

pacholek – dolový pomocný dělník v dole

pajadlo – hráň, která zůstává v závalu

paket – svazek různých druhů ocelí, určený ke kovářskému svaření

pakunk – těsnění, ucpávka / materiál pro výplň prostoru mezi stropem a výstuží

palanda – poval, lešení

pálavé uhlí – nespékavé černé uhlí s vysokým obsahem těkavých složek

palec – délková míra / ozub palečného kola (předchůdce ozubeného kola)

pálení – ražení pomocí žárové práce (sázení ohněm) / zuhlování dřeva v milíři

pálený – ohněm čištěný

paleta – nemocenský lístek

palice – velké kladivo, pucka

palička – hrouda železa při napouštění v peci

pálit – sázet ohněm / čistit plamenem / zuhlovat dřevo v milíři / odpalovat nálože

palný, palní – střelmistr

pancíř, pancer – ocelový dopravní pás

pánev – ložisko, oko ojnice / nádoba na usazování a odpařování roztoků / rozsáhlá terénní proláklina, kotlina / uhelný revír / forma na lití kovu

panenka – podpěra sedátka na koňském žentouru / u promývacích žlabů špalík, rozdělující vodu / hydraulický zvedák

panské – záloha na mzdu

paňskuvka – směna za hodinový plat

pant – spona, závěs / obručové železo

pantofel – podložka pod stojku v měkké hornině

papuče – podložka pod stojku v měkké hornině

pár, párek – dvě stojky, spojené stropnicí / šachetní věnec, roubení

paráda – slavnostní hornický průvod

paralelštreka – souběžně vyražená štola, s hlavní štolou spojena prorážkami

parta – pracovní skupina

parťák – předák

pásmo – žilné pásmo, pruh rudních žil / měřická pomůcka

patka – výčnělek skalní stěny při jejím úpatí / kovový výčnělek, kterým se staví těžní klec na stavítka / podložka pod stojku v měkké hornině / spodní část kardoxové nábojnice

patro –  obzor, horizont, etáž

patrona – nálož, náložka

paugelt – odměna za úpravu pecí, kterou dostávali čtvrtletně hamerní mistři

pavovat – dolovat

pažení – dřevěné vystužení, bránící sesutí horniny

pažina – materiál na pažení

pažnice – bezešvá ocelová trubka, zapouštěná do vrtu pro jeho zpevnění

pecka – podlouhlý oválný kus rudy nebo nerostu / kus velmi tvrdé horniny

pěchol – drtící tyč u stoupy

pěchovka – hlína s mourem z dřevěného uhlí k vymazání železářské pece

pemrlice – kladivo k ručnímu roztloukání rud / kladivo k práci se želízkem

peň – rozměrné geologické těleso přibližně kruhovitého půdorysu

percoch – dušnost, silikoza

perkfest – pilíř / poslední díl porubu před chodbou

perk – jalovina / tvrdá skála

perkajst, permoník – skřítek, duch hor

perkajzn – želízko, sekáč na násadě

perkamt – horní úřad

perkář – zakladač

perkfest – celina

perkman – havíř, horník

perkmistr – správce dolu, horní oblasti

perkoví, perkovina – rubanina / jalovina

perkovice – měch na těžbu jaloviny

perkrát – horní rada

perkšvert – slavnostní hornický kord

perkvanty – oděv horních úředníků

perkverk – důl, důlní revír

perkytle – hornická blůza

perlík – těžké kladivo

perník – ztrouchnivělé dřevo / šprýmař

pero – profilově zaříznutý konec dřeva, pro spojování pero-drážka / železný plát na konci hamerního kladiva, za který berou vačky hamerního hřídele

peršul – horní škola

pes – odřezek ze stojky

pěšuňk – svah, sklon

pik – sbíječka

pika – špičák

pikovat – pracovat se sbíječkou

pikovačka – sbíječka

piksa – ložisko pro topor hamerního kladiva

piksensajl – obrtlíkový sloup

piksla – malá truhlice na dopravu uhlí / zbytek vrtné díry po odpalu

pikslovat – dopravovat uhlí v pikslích

pilíř – uhelný blok, vzniklý rozdělením ložiska soustavou chodeb / ochranný pilíř – nevydobytá část ložiska, ponechaná jako ochrana / jámy, proti průvalu vod

pilířování – způsob dobývání, kdy se ložisko rozdělí chodbami na pilíře, které se potom jednotlivě dobývají

piloch – lůžko, dlab, pro rozporu, stropnici

pína, píně – poval, lešení

pingl – ranec, svazek

pinka – propadlina po dobývání

pinloch – lůžko

pinsajl – nosný sloup stoupovny

písčík – tekutý písek

písečňák – pískovec

písek – hrubá moučka v úpravně

píšťala – zbytek vývrtu po odpalu / tryska

plac – nádvoří dolu

placka – uhlí, rozpadající se na ploché kusy / kotouč surového železa

placmajster – dozorce, řídící práce na nádvoří dolu

plajger – ventil na vzduchovém potrubí, u přípojky na hadice k jednotlivým strojům

plamenice – plamenná pec

plán – komora, ve které se rube uhlí

plaofen – zkujňovací pec

plaskura – plochý kámen

plást – vrstva uhelné sloje

plaščina – polovina podélně rozříznuté kulatiny, užívá se jako stropnice

plášť – obal

plavič – dělník v úpravně na rozplavovacích žlabech

plechařky – nůžky na plech

plechhamr – hamr na plech

plechmistr – mistr v plechhamru

plechšmíd – klempíř

plena – plíšek, oddělující se od špatně zpracovaného železa / plíšek, oddělující se od úderové části nástroje

plenič – dělník, který odstraňuje výdřevu v prostorách, určených k zavalení

plenit – rabovat ložisko / odstraňovat výdřevu / po úderu se rozpadat na plíšky

plent – sfalerit

plenta – svítilna používaná učni / přepážka k usměrnění důlních větrů

plik – lesk čistého stříbra / hrouda čistého stříbra, železa

plnič – dělník, plnící měchy

ploce – velký klín

plocek – kladivo, používané v huti

plochá žíla – žíla směru h 10 až h 12

plot – stojky za sebou, stojkořadí

plotna – železná deska / deska mezi kolejnicemi na křižovatce / deska za bagrem, pro výměnu vozů

pluh –  dobývací stroj, odlupující pruhy uhlí z uhelné stěny

počtář – zařízení na kontrolu počtu zásypů pece

počva – podlaha chodby

podání –  propůjčka důlních měr

podbíjet – podtlačováním materiálu stavět do správné polohy

podbrázdit – podsekat uhelnou vrstvu brázdou, aby se dobývané uhlí snadněji rozpojovalo

poddělávka – dobývání uhelné vrstvy vespod dobývané části ložiska

podehnat – podepřít výdřevou

podestýlka – dřevěný umělý strop / umělá podlaha

podchytit – podepřít strop

podloží – hornina pod rudním tělesem

podložka – rozpěrka, pražec, polštář / třídící a roztloukací plotna / nerostná zrna na dně sazečky

podmol – chodby v pyropovém štěrku

podradšachetník – odbíhač, který od hašplů dopravoval rudu na náraziště jámy

podsednout – vyrazit štolu pod důl, do prostoru dolu

podsevky, podsívky – sítem propadlé zrno

podstavník – podvozek / dopravní plošina na svážné

podšmelíř – pomocný dělník při svislé dopravě

podšramat – podbrázdit

poddůlní – podřízený důlní dozorce

podvlak – prkna k doplnění výdřevy při sypké hornině

pógn – skruž / oblouk kolejnice

pokos – záběr

pole – dolové pole – propůjčené dolové míry / svobodné pole – dosud nepropůjčené pole

část, oddělení dolu / volný prostor mezi dvěma dveřejemi / poledne jih, žíla směru h 9 až 12

polevoj – směrný překop

policajt – váleček, zabraňující sjíždění dopravního pásu na stranu / zarážka důlních vozů

polivok – postřikovač uhlí v místech, kde se drží plyny

políznutý – s náletem

polouhémšín – obruč na sudy

položit – položit míru – určit její polohu v terénu

póna – dráha, železnice

ponk – pracovní stůl

popelák – dvojitá uzavírací zeď, které je vyplněno popelem / popouštět spouštět vozy na svážné

poprašek – vrstva kamenného prachu, zneškodňující uhelný prach

por – nosítka, truhla

pór – vrták, nebozez

pormašina – vrtací stroj

porta – okrajový pás, obruba

porubiště – porub

pořádek – hornický cech

pořiště – topor hamerního kladiva

poručník – plnomocník, faktor podílů

posadit, sadit – sázet oheň

pošprác – rozpěra, příčka

pouk – plocha kladiva, kterou se tlouklo na želízko

pouštění – otvor ve spodní části pece, kterým se vypouští kov z pece

poval – plošina mezi žebříky v šachtě / pracovní lešení / poschodí v těžní kleci

povalnice – povalová rozpora

povrzák – rána naprázdno, bez účinku

pozředět – menší množství rudy v žílovině

pradleček – mladý dělník v úpravně

prádlo – propírání rud v úpravně / zařízení na propírání rud / budova úpravny

práh – trám, spojující dolní konec stojek

prach – nejjemnější suchý podíl při úpravě

prajzák – sekáč s výměnnou špičkou

pramen – žíla

praškař – dělník posypávající uhlí v dole kamennou drtí

prašnice – nesoudržný prachový nános

prauch – obyčej, zvyk

prázdný – prázdná kychta – bez rudy / pustý – bez důlního provozu

pregíř – razič mincí

prechštangle – páčidlo

prejtíř – dělník v úpravně

prejtovat rudu – roztloukat, třídit a oddělovat od jaloviny

prems – svážná, těžba po svážné

premza – brzda těžního stroje

premspant – pásová brzda

prenar – přečišťovač stříbra

prengada – dílna, kde se razily mince

presovaný – luft stlačený vzduch

proba, pruba – zkouška, analýza

probíř, prubíř – zkoušeč, analytik

profárat – vykonat obchůzku dolem, prohlédnout důl / odpracovat směnu

prokovaná – ztráta železa při zkujňování

prolomit – prorazit

promelek – ztráta při úpravě rudy

propalek – větší spotřeba dřevěného uhlí, než je stanoveno

propavovat – utrpět ztrátu při provozu dolů

proplástek – vrstva jaloviny mezi vrstvami uhlí

propůjčka – udělení práva dobývat vyhrazené nerosty / dolové pole touto propůjčkou vymezené

prosednout – razit štolu, hloubit šachtu / prorazit skrz žílu

prosek – zásek, šrám

prosekávač – sekáč na záseky, šrámy

prosívky – prosáté uhlí, ruda

proslojek – slabé ložisko, nevhodné k dobývání

prospekce – vyhledávání ložiska

prostup – průlez / křížení žil ve směru nebo úklonu

protičelba – současně proti sobě ražené štoly

protiklonný – opačného úklonu

protrhovat – odrubávat

proval – propadnutí nebo protržení sypké horniny

provašovat – propírat

provize – zaopatřovací důchod

provizorka – dočasná pomocná stojka

provizyja – hornický důchod

prožabrovat – vyzmáhat, vyčistit / prsa přední část pece

prubéřská cedule – zápis o zkoušce

pruboj – průbojník

prubovna – zkušebna rud a kovů

prut – rychle, ale nekvalitně házet uhlí na pás

pruch – zaboření, zával

průlom – průval

průsek – šrám při počvě nebo stropu k uvolnění uhlí klínem

průst – přední část

prušlok – průbojník

prutrgelt – srážka do bratrské pokladny

průtrž – náhlý výron

prychovitý – křehký, drobivý

přebírač – dělník, třídící rudu

přebírka – třídění rudy

přebitka – prorážka, pomocná chodba ražená v uhlí, spojující třídu s průvodní chodbou

předek –  pracovní místo na konci chodby, konec chodby

překladač – dělník, překládající žlaby nebo pásy

překop – chodba ražená příčně nebo kolmo na směr ložiska, sloužící k dopravě, větrání / hlavní důlní chodba, vedoucí k ložisku, ražená v hlušině / chodba ražená kolmo na slednou, k vyhledávání paralelních žil

přeplecený – prokládaný

přerážka – prorážka

přesadit – přeplnit pec rudou

přemístit – mezník na jiné místo

přemístit – klec k těžbě na jiné patro

přeseknout – špičákem odsekat uhlí na bocích štoly

přesyp – místo, kde se těživo přesypává z jednoho dopravního zařízení do druhého

přiběrák – nástroj na rozšiřování vývrtů

přibírat – dodatečně rozšiřovat průřez důlního díla

přicvejtovat – přibírat

přiklánět se – sbližovat se

příklonný – stejného úklonu

příkon – práce přesčas

přikovaná – železo, vyrobené při zkujňování nad stanovené množství

přiložit – doplatit cupusem ztráty

přiměřit – vyměřit dodatečně další míru

přípalek – uhlí uspořené při zkujňování železa

přísežný – pomocník správce revíru

přistálý – směna navíc

přítes – dřevěný klín, kterým se u stropu zaklínuje stojka

pucka – těžké kladivo na dlouhé násadě

pucovat – čistit

půda – žáruvzdorný kámen na dně vysoké pece / železná plotna na dně zkujňovací výhně / železné desky na podlaze koryta stoupy

pudlování – zkujňování v plamenné peci

pufr – nárazník

pugrancl – ochranný kotouček na nebozezu

pucherc – hrubé kusy rudniny / ruční třídírna

pucherné – nájem za užívání stoupovny

puchnutí – puchnutí uhlí – zvětšování objemu při koksování / puchnutí dřeva – tlení, ztráta pevnosti

puchovat – drtit

puchovní – železo kování patky pěcholu

puchýrna – stoupovna, drtírna

puchýř – pracovník u stoupy

pulc, pulec – prozatímní stojka

pulkrancl – věneček / při vrtání /

půlnoc – sever, h 0

půlpár – polodveřej, jedna stojka se stropnicí

pulvezok – konec vrtné díry pro náboj

pumpař – dělník obsluhující čerpadla

punovat – zakalit železo

pupek – čep obrtlíku na toporu hamerního kladiva / hák, na kterém visí táhlo pumpy / výstupek na násadě hřebla

půra – dopravní truhla, kolečko, vozík

purník – odbíhač

pustit – odpíchnout pec / pustit vodu na vodní kolo / uvést do provozu stroj / zahájit tavbu

začít dmýchat / opustit důl, pracoviště

pykslgelt – bratrský peníz

pyropissit – hnědé uhlí s velkým obsahem vosků a pryskyřic

pyskáč – vrták s bočním ostřím

R

rabovač – plenič

rabování – nehospodárné dobývání

rabovat – dobývat / odstraňovat důlní výstroj a výztuž při ukončení těžby, před opuštěním

dolu

rabunk – porub / plenění výdřevy

rabuše – vrub

rabuška – znamení pro dalšího havíře, aby věděl, kde má začít vrtat

radšachetní měch – měch vytahovaný strojním vrátkem

radvanec – kolečko

ráf – obruč kola

rajnodl – nábojová jehlice

rajtunk – vyúčtování

ramíř – dělník, který v huti naváží uhlí a rudu

ramovat – odklízet

rámová výstuž – dveřej

ratloch – dymník, sopouch, komín

ratsajl – nosný sloup hřídele vodního kola

ratšachta – těžná šachta

raušovitý – hrubý

ražump – šachetní jímka na vodu

reces – dluh těžaře na cupusu

regál – panovníkovo právo na drahé kovy, nakládání s nimi, udělování práva dobývání a zpracování

rechnungsfíra – účetní

rejtunk – vyúčtování

respa – nosítka / nosník / dveřej na kříži chodeb

reš – rýha, šrám / vyšramaná drť

retardát – zmeškání v placení cupusu

retovat – zachraňovat

retr – síto, sítová třídička

revír – okrsek, spojující doly ložiskově nebo provozně spojené

revírník – naddůlní

richtšachta – svislá šachta

rinkové železo – železo v kroužcích

rmut – směs kalu užitkového nerostu s vodou

roh – klika vrátku

rohatinka – špičatá část kovadliny u hamru

rolka – válec u pásového dopravníku, po kterém se pás pohybuje

rošt – pražení rudy / množství rudy najednou pražené

roštíř – pražič

roštovina – kouř z hutí / pražení rudy

roubík – kůl upevněný na laně, na kterém seděli havíři při spouštění do dolu

roušovitý – drobný

rozdělání – příprava ložiska na těžbu / porub /stařina

rozdutí – zvětšení ložiska

rozdílňa – rozdělná třída

rozeta – růžice

rozkverkovat – rozdělit retardátní podíly mezi těžaře

rozměrka – laťky k měření délek

rozmrštit se – rozdělit se, rozvětvit se

rozstřelit se – rozmrštit se

rozškvarky – struska

rub – porub

rubač – lamač

rubák – bidlo s háky na trhání výdřevy

rubanina – hornina, získaná hornickou prací

ručička – rukojeť kliky vrátku / držadlo kolečka

ručna – žlab, do kterého se sypalo uhlí

rucherc – rudnina

rula, rulka – roura přívodu stlačeného vzduchu / zápalná šňůra

rulkař – důlní zámečník

rumpál – válec vrátku, hřídel

rumplac – odpočívadlo / točna na vozy

ryc – zásek

rycovec – dlouhý sekáč

rýgl – rozpěra

rychtovat – připravovat rubání / upravovat pec

ryna – žlab na dopravu uhlí

rynhoř – překladač žlabů

rýže, rýžovat – rozdružování těžkých minerálů proudem vody

Ř

řídký – chudý

řmotný – bohatý

S

sabatora – brašna na nářadí

sábrovač – důlní čistič

sacuňk – uložení horniny

ságrovat – oddělovat měď od stříbra

sáh – délková míra

sajrajt – bahno, nečistoty

sálpóna – lanová dráha

sáně – smyk naložený kamením a připnutý k rameni žentouru, který jej brzdil

sára – patka čepu žentouru

saufer – větrák, odsávač

sázení – zakládání ohně / rozdružování horniny na sazečkách / vsázka do pece

sazivo – vsazovaná rudnina

sbírka – cupus

sdymadlo – huť

secmašina – sazečka

sehnat – svádět vodu do jímky / oddělovat drahé kovy od olova

sejf, sejp – rýžoviště

sejmout – odstranit lehký podíl na sazečce / odstraňovat nadloží / propustit dělníka z práce / nevyplatit zameškanou směnu

sekáč – rubač, lamač / nástroj k odsekávání kovu, horniny

selská pec – nízká kusová pec, vlčí pec

semenka – železná ruda, složená z drobných zrnek / oolitická ruda

senk – hloubení

senkl – závaží, olovnice

senklovat – změřit hloubku

senklštipt – měřická skoba

separat – prádlo, třídírna uhlí

sesí – úřednická porada

sešlý – porouchaný, na zboření / stářím neschopný

sfárat – sjet do dolu

sfažňa – svážná

sfolgovat – zpomalit, polevit v práci

shánět – oddělovat drahé kovy od olova

sheňovat – po provaze se spouštět do šachty

signálštempl – slabé dřevo, postavené v plánu kolmo, podle kterého se určuje stropní tlak

sicherka – bezpečnostní lampa

silvestr – ruční pákové zařízení k odstraňování výdřevy

skajlovat – pomocí klínů strhnout

skála – hornina

skepovat – vyklopit vozík čelem

skip – samočinná výsypná těžná nádoba

sklak – druh slínovce

sklepení – klenutější strop sloje

sklípek – podkop pro umístění nálože / dutina na konci vývrtu / zásobník rubaniny na nárazišti / úkryt před vlakem / nejnižší patro třípatrového náraziště

sklopka – zařízení, pomocí kterého se těžní klec při přejetí usadí v těžní věži

skluz – žlab pro dopravu rubaniny samospádem

skrývat – odstranit jalovou vrstvu nad ložiskem

skrývka – odstraňování nadloží ložiska / povrchový lom

skřipec – ochranné zařízení k zadržení těžné klece při přejetí výjezdného patra

skury – kožená ochrana kolen

sledná – štola ražená po žíle

slepý – nevycházející na povrch

slivka – žvýkací tabák

slizury – usazenina v odvodňovacích žlabech / složit postavit milíř /  sestavit žlaby dohromady / zaplatit cupus

sluha – sloj

smetek –  odlučná puklina

smolka – smolinec

smrad – dusivé plyny

smrsk – porucha, skok, pokles

snímačka – nástroj k odstraňování lehké vrstvy na úpravárenském žlabu

snímek – kopie důlní mapy

soc – nástavec sací nebo výtlačné roury pumpy

sochor – páčidlo / nevhodná, špatná stojka

sortýrka – třídírna

splavidlo – štola

spodek – počva / podloží

spouštět – uvolňovat nadloží / odpichovat vysokou pec / zapalovat vysokou pec / zahajovat provoz dolu / roztavit / sfárat do dolu

srdcovka – součást závěsu těžné klece / součást kolejové výhybky

srub – důlní výdřeva, kde jsou dveřeje těsně vedle sebe

stahovací šroub – šroub k napínání stahovačky

stahovačka – šňůra, na kterou se zavěšuje důlní kompas

stahovadlo – měřický nástroj

stanc – týdenní mzda havířů

starci – dřívější horníci

stařina – opuštěné důlní dílo

stát – být mimo provoz

stativo – trám s ložisky kola na spodní vodu

stoják – strmě uložená sloj

stojatý – strmě uložený, žíla směru h 1 až 3

stolice – dřevěná podpora pod stropnicí / na kříži / těžná stolice – část věže s lanovými kladkami

stoupa – drtič / úpravna obecně

stranit rudu – krást rudu

stropař – plenič: ten, kdo spouští stropy, zavaluje

stropování – výstupkové dobývání

stržek – neúplně odpálený vývrt

středňák – jeden ze tří druhů ručních vrtáků

střevíc – píst pumpy / délková míra, stopa

stupaja – důlní, který neprošel horní školou

stupař – dělník u stoupy

suchý – špatně tavitelný / stříbrná ruda bez olova / suchá stoupa – rudnina není promývána vodou / suchá zeď – stavěná bez malty

sulbrych – příčný trám, kterým procházely pěcholy

sumpfštreka – překop, odvádějící vodu do šachetní jímky / vodojem, nádrž

svědek – znamení, kladené pod důlní mezník

svěder – spirálový vrták

světlík – větrací šachta

svině – ležatý milíř / hrouda železa, která zůstala ve vyhaslé peci

svoreň, svorník – hřeb k vedení huntu / druh výztuže

sýla – popruh

synek – pomocník havíře

sýp, sypa – sypný komín

sypač – dělník, který vypouštěl uhlí z výsypky do důlních vozů

sypanec – kyprá hornina

sypání – směs rudy s přísadami do pece

sypkař – dělník u sýpu, který plní vozíky

syrcuvka – lopata tvaru srdce

syrový – surový, nevypražený

Š

šabota – železný nebo kamenný podklad stoupy

šachčař, šachtář – hlubič jámy, jámový tesař

šachetné – poplatek za používání cizí šachty

šachta – svislé důlní dílo, jáma

šachthajer – hlubič

šachthala – větší místnost v budově nad těžní jamou

šachthaus – budova nad těžní jamou

šachtice – svislé nebo úklonné důlní dílo malého průřezu a malé hloubky

šachtmice – slavnostní čapka báňských akademiků a učnů

šachtovný – tesař na jámě

šachtový – údržbář na jámě

šajba – lanová kladka

šajder, šajdr – kryt, dveře

šajdhaus – třídírna

šajdštubna – třídírna

šala – kus kamene, oddělený od skály

šála – těžní klec

šalovačka – tenké prkno používané k zabednění

šapa – vrtací lžíce

šar – křížení pod ostrým úhlem / křížení v úklonu / zářez ve stropnici pro spojování

šárovat – křížit se (o žílách) / křížem sekat rudy / uklízet po sázení ohně

šarpak – řetízkový zvedák

šarta – litinová plotna pro vycezování mědi

šárunk – křížení nebo spojování žil

šarže – zásyp pece

šastat – bez rozmyslu rychle házet

šátrok – ruční splávek na rozdružování rud

šatštubna – třídírna

šejba – kotouč mědi

šejt – dlouhé poleno, dlouhé třísky

šepmistr – přední konšel, porotce

šeptat – tiše jednat o koupi rudy, podílů

šibík – komín, hloubení, slepá jáma

šicer – střelmistr

šífr, šifer – břidlice, lupek

šífrovitý – břidličnatý

šichta – směna

šichtař – dělník pracující na směny

šichtmistr – směnmistr

šichetné – plat za směnu

šichtovnice – kniha pro záznam jednotlivých směn

šikmina – dovrchní nebo úpadní porub

šilink – větší počet koleček nebo měchů vytažených při důlní dopravě

šín, šína – pásové železo / ráf na kolo / kolejnice

šinógl, šinágl – kolejový hřeb

šíření – poddělávka / komorování

šiška – ucpávka nálože z hlíny, jílu / náložka trhaviny

šitelryny – nátřasný žlab

škopek – okraj sázecího síta

šlák,šlág – překop, prorážka

šlak – stopa, ve které chodili koně u žentouru

šlaky – struska

šlam – bláto, kal, mour / jemně rozdrcená ruda

šlapka – lopatka na konci gracky

šléhl – mlátek, hornické kladivo / ručně ražená chodba

šlemar, šlemr – plavič, rozplavovač

šlepr – mladý dělník, který vozil v dole kolečka

šlic – zářez, zátinka, drážka

šlígle – mlátek a želízko, hornický znak

šlich – rudní moučka, měl

šlichýř – propírač

šliper, šlipr – pražec

šlomár – plavič na kalových splavech

šlusovat – dělat uzávěrku, končit

šmajchlovka – dřevěná tyč na brždění důlních vozů

šmant – vrtná moučka

šmelc – tavba, chod vysoké pece

šmelcíř – hutník

šmelcírna – huť

šmelíř – dozorce na povrchu

šmidovec – drát k upravování knotu kahanu

šmihat – rychle házet

šmír – tuhé mazivo

šmitna – mincířská dílna

šmjel – prach, nejdrobnější uhlí

šmorch – stupně ve zdi

šmyka – slabá rozsedlina v uhelné sloji

šnekfór – spirálový vrták

šňůra – zápalná šňůra / měřická šňůra / tenká rudní žilka

šnyc – zásek v uhelné vrstvě

šopa – kůlna

šorf, šurf – kutání, kutací práce / kutiště / průzkumné dílo

šour – výkružka ve stojce, vysekaná pro stropnici

špachtle – stěrka, lžíce

špagát – tenký provázek

špátová žíla – žíla směru h 7 až 9 / karbonátová žíla

špermas – rozměrka, posuvná mírka

špery – stavítko k podchycení klece

špic – hrot, bodec

špickasna – nálevka, násypka

špičák – nosák, motyka k dobývání uhlí / špičatá tyč pro ruční vrtání

špína – povlak, obruba

špíruňk – slabá stříbronosná žíla, známka blízkého zrudnění

šprác – rozpora / sochor na překládání pancéřů k porubní stěně

špringle – držadlo, za které byl zvedán důlní vozík

šprycl – příčka žebříku

špryně – odskok štoly, nerovnost

špůra – drážka pro vedení huntu / vodítko těžní klece

šrám – rýha / vodní šrám – stružka / brázda, rýha v uhlí při počvě / uhelná drť ze šrámu

šramač – dělník vysekávající štám / obsluha šramacího stroje

šramka – šramací stroj

šrapr – šklrabák, škrabáková nádoba

šrédr – sekáč na železo

šrapce – hranaté tyčové železo

štach – tyčka, lať, pražec pod kolejnice

štachl – tyč s bodcem na odstraňování tuhé strusky

štajfovat – zvyšovat úroveň ražené chodbice

štajgort – dovrchní čelba, dovrchní překop

štajgr – důlní dozorce

štak, štakovat – stoupání / ústup na štole /razit dovrchně

štátus – státní pokladna / přijetí do státních služeb

štejgýř – důlní dozorce

štel – podstavec / těžní klec

štelc – násada, topůrko

šteler – pražec

štemajzn – dláto

štempl – stojka, rozpěra

štemploch – zásek pro stojku

štemplovat – podpírat

štenfl – stojka / bočnice dveřeje / zaklínovaná rozpora

šterc – výsypka, odval

štercíř – mítač / ten, kdo vysýpá vozy na haldu

štercovna – jímka jámového čerpadla

šterloch – sýp / chodba prudkého sklonu

štěřín – postranice žebříku

štětka – drůza, geoda

šteury, štaury – finanční podpora dolování od panovníka

štít – ochranné pažení nad pracovištěm

štok – vysoká černá hornická čepice, kašket

štola – vodorovné důlní dílo s vyústěním na povrch

štolhort – čelba, čelo štoly

štolmistr – správce stájí

štolník – držitel štolové propůjčky, vlastník štoly

štos – kratší strana šachty

štoshert – nárazový splav

štospór – vrták k nárazovému vrtání střelných děr

štrajch – vodorovná počva sloje

štreb – stěna větších rozměrů

štrebna – vzpěra, podpěra

štrejch – směr žíly

štrejchýř – dělník, který vymetal saze z latrochů

štreka – chodba, štola, překop

štrof – pokuta, trest

štrofák – potrestaný horník

štros – podloží chodby / sestupkový porub / hrbol, výstupek / ochranný pilíř

štrosmo – sestupkovým dobýváním

štruks – měkká vrstevnatá hornina

štrych – směr žíly

štuc – hrdlo trubky, nátrubek

štufa – ukázkový kus rudy / měřická značka / úkolová značka / značka hranice důlních měr v podzemí

šturc – odval, halda

šturcíř – dělník plnící měchy vodou

šturplech – hrubý, surový plech

štus – hranice dříví k sázení ohně / stěna šachty

štusový – štusová šála – klec u boku šachty, krajní, levá těžní klec

štycna – podpěra, sloupek vrátku

štyglem – svisle, dovrchně

štyglovitost – sklon, stoupání, strmost

štyl, štýl – násada, topůrko

štyv – odpad při výrobě dřevěného uhlí

šubr – uzávěr sýpu

šucpajle – ochranný pilíř

šucpína – ochranný poval

šulka, šulek – jílová ucpávka nálože / náložka

šulkovna – plátěná taška na šulky

šufle – slabé prkno, umístěné za výdřevu jako ochrana proti opadávání horniny do chodby

šurc – závěs / závěsný řetěz

šurf – kutání, kutiště / průzkumná šachtice, rýha

šurfšachta – průzkumná šachta

šůsek – úkolová značka

šůspíň – ochranný poval

šustánky – drobná ruda

šut – sypný komín / vyústění pohyblivých žlabů, kterými se sype uhlí do vozů, násypka

šuzman – střelmistr

švancara – slavnostní hornická hůl

švel – pražec, lyžina, podélný práh dveřeje

švelkoks – polokoks

švelování – nízkotepelná karbonizace uhlí

švengrák – střelná díra, vrtaná komíhavě zdola nahoru

švůb – dým ze sázení ohně

T

táb – jalovina, kámen

tačka, tačky – kolečko na dopravu v úzkých prostorách

tačník – pomocný dělník, dopravující rudu na kolečku

táflovat – vykládat deskami / dláždit

taghašpl – hlavní hašpl, dosahující na povrch

tahač – dělník otáčející klikou vrátku / dělník, který pomáhal odbíhačům tahat hunty / tahadla táhla pumpy / míhadla

táhnout – vytahovat z hlubiny na povrch

tajfovat – hloubit

tajlunksštreka – dělící, rozdělná třída

tákštajgr – dozorce na povrchu

tál – důlní podíl

tálovat – určit, ustanovit podíly

tamovat – utěsnit, zazdít / při důlním požáru /

tamponování – utěsňování, zahliňování

tandem – dvojitý parní stroj

tebel, teblik – příčka v žebříku

tegel – slín, jílovec

teleskop – vrtací kladivo pro vertikální vrtání

tepat vodu – čerpat vodu do jímky

terminageld – cílová prémie, odměna za vykování stanoveného množství železa

těžař – držitel důlních podílů, báňský podnilatel

těžařstvo – sdružení báňských podnikatelů

těžba – doprava rubaniny na povrch / dobývání užitkového nerostu

tlouk – pěchol stoupy

tluč – úpravárenská moučka

tlučka – kladivo kladivového drtiče

točidlo – vrátek

tomak – domák, odřezek dřeva, který si horníci odnášeli domů na topení

tona, tuna – těžný okov

tonlaga – úpadnice

topidlo – vodní jímka

torketovat – postřikovat stěny chodeb betonem

trajfus – trojnožka

trajv, trejb, trejv – těžný vrátek, poháněný koňským žentourem

trakovat – čerpat vodu na povrch

traktéři – dělníci, kteří vytahovali vodu z hašplů na povrch

trambaum, trumpán – trám v základu konstrukce stoupy

tramsajl – svislý trám v konstrukci stoupy

tratárek – trakař, kolečko

trať těžná – trať – těžné pole na sloji nebo na žíle mezi dvěma patry

traufpíň – stříška proti kapající vodě, okap

trejbování – těžba na povrch

trejbšachta – těžná šachta

trejvíř – dělník při dopravě rubaniny na povrch / pohaněč koní u žentouru

trekverk – prkna, položená na pražce

tretina – klanicový vůz na dopravu tyčoviny

tritl – třetina zaměstnanců na šachtě při třísměnném provozu / pracovní směna

troky – necky, žlab

truhla – nosítka, necky / korba vozu, přeneseně i vůz s uzavřenou korbou

truhlica – bedýnka pro dopravu uhlí z pracoviště na dopravní třídu

truk – horský tlak

trum – odžilek

truml – třídící buben

trychtár – třídící nálevka

trymlík – odžilek / chodbička po vyrubaném odžilku

třicátá – důlní podíl 1/32

tumploch – žebříková podpěra

tůně – jímka na vodu

tuplovka – dvojitá směna

tura – souprava pohyblivých žlabů, poháněných jedním motorem

turen – dveře v důlních dílech

turchšlák – prorážka

turlík, tutlík – krátká podpěra, špalíček

tylec – část topůrka, která je vložena do ucha sekyry

tympl – nístěj vysoké pece

tyngeld – záloha na plat

tyrolák – vrtná díra, vrtaná komíhavě zdola nahoru

týrštok – dveřej výdřevy

U

uhelna – uhelný důl

uhlačka – briketa

uhlobaron – sběrač odpadového uhlí na haldě / majitel uhelných dolů

úklon – odchylka kolmice na směr vrstev od vodorovné roviny

ulička – prostor mezi stojkami a stěnou, kudy pojíždí brázdící stroj

ulm, ulma – bok, strana

úloch – navářka, opotřebovaný nástroj

umbruch, umpruch – obchůzka, systém chodeb ražený kolem jámy nebo zabořeného místa

umproch – nálom, dobyvatelná část rudního ložiska

ungost, unkost – náklady, výdaje

untrštajgr – poddůlní, poddozorce

upad, úpad – úklon, spád / svážná, úpadnice / naprosté vyčerpání

uramovat – odklidit, odrubat

urbura – královský důchod z dolů

urburéř – hlavní nájemce dolů a mincovny / správce revíru / horní úředník, výběrčí desátku

urgl – dlouhá stojka

usazovák – zařízení k usazování drobných jemných částic z vody

ústí – začátek šachty nebo štoly na povrchu

ústup – stupňovitý výběžek, vzniklý vylámáním horniny

ustupovat – dobývat ložisko vylamováním ústupků

útečka – útěková chodba, nouzová chodba

úvodní jáma – jáma, která umožňuje přístup k ložisku / vtažná jáma

užabrovat – vyčistit

V

váha nad hertem – jeřáb, kterým se z pecí vytahovalo železo

vajíčko – malá briketa vejčitého tvaru

val – skok, smrsk, porucha

valcíř – dělník ve válcovně

valcverk – válcový drtič / válcovna plechu

vandrák – klec, která jezdí ve svážné působením gravitace / vodítko pro okov při hloubení šachty / volná klec

vandruvka – kousek dřeva, trocha uhlí, které si odnášel horník potají domů

vanta – kus skály

vanty – kusy rudy, hrubá ruda

vápenka – pec k pálení vápna / výrobna vápna

vardejn, gvardejn – zástupce mincmistra (úředník, jmenovaný panovníkem, jemuž odpovídal za provoz)

varhany – stojkořadí

vartgeld – náhrada za mzdu, kdy dělníci nemohli pracovat pro nepředvídatelné události

vaserňa – stružka pro odtok vody v chodbě

vaserzajch – stružka pro odtok vody u stěny chodby

vasrpíň – ochranná stříška proti vodě

vasršachta – vodotěžná jáma

vasrváha – vodováha

vašajzen – železo získané drcením a propíráním strusky

vašcajk – rudnina určená k propírání

vašverák – mladý pracovník u propírání

vašverk – úpravna, prádlo

věc – pravá rudní žíla

vědro – džber, tona

výstřelky – drobné odžilky

vejtírka – hadřík na čištění mokrých vrtných děr

veksl – kolejová výhybka / střídání směn / přemístění horníků na jiné pracoviště / výměna drahého kovu / směnárna

vekslovat – vyměňovat / střídat ve směně

vele – osa, hřídel

věnec – rámová výstuž šachty

vercajk – nářadí

vergel – špatný, často selhávající stroj

verk – dílo, pracoviště / rozpracované mince / směs olova se stříbrem / důlní závod / státní podnikání, erár

veršlák – překop

veřej – dveřej

vestfalie – řetěz, kterým jsou připevněny kotouče, které slouží jako brzdící zařízení ve strmých nepohyblivých žlabech / žlaby pro šikmé, strmé sloje

věterka – bezpečnostní lampa

veterňa – chodba pro odvádění větrů

větrovat – dodávat čerstvý vzduch

větrování – opatřování důlních děl čerstvými větry / zařízení k větrání

vetršachta – výdušná větrací šachta

vetršíd, vetršajda – větrná přepážka / úzká větrací chodbice

větrovka – větrací jáma

veverka – vrtací vůz VV-4

vidrhol – razit proti něčemu

vidrličný – protiklonný

vinda – naviják, vrátek

vindpang – větrák

vinklak – nepohyblivé žlaby, středem lomené

viper – zařízení k vyklápění důlních vozů

visuté – nadloží

vitkovička – vrtací kladivo EDK-60

vitruňky – zvětralé rudy

vlčí pec – selská pec, jednoduchá kusová pec

vlk – jímka v nejhlubším místě dolu / vytavený kus železa

vodák – soudek s pitnou vodou na podvozku

vodňara – bečka, soudek na pitnou vodu

vodnice – měch na vytahování vody z dolu

vocher – větrák, větrník

volovice – měch z volské kůže

vort – čelba

vosrcajk – vodní stružka

vosrkrábl – vodní stružka

vosrštreka – chodba na úrovni nižší než ostatní chodby, přejímala vodu při opravách čerpadel

vošverák – dělník v úpravně, na prádle

vošverk – úpravna, prádlo / osazenstvo v úpravně

vozič, vozač – odbíhač, ten, kdo dopravoval vozíky

vrat, vrátek – naviják pro svislou lanovou dopravu

vrchní štejgýř – dozorce nad velkou částí revíru

vrták – vrtací stroj / vrtač, dělník u vrtáku

vrub – brázda, zářez v hornině

vrubovka – brázdící stroj / rabuše, půlená hůl s vruby pro kontrolu vyúčtování

vuzek – důlní vozík

vybihač – naražeč, který pracuje na povrchu

vycedit – oddělit stříbro od ostatních kovů

vycimrovat – vydřevit

výdršinský – protiklonný

vyfárat – vyjet, vystoupit z dolu

vyfasovat – přijmout ze skladu

vyfedrovat – těžit, vytáhnout z dolu

vyfouknout – vybuchnout bez žádaného účinku

vygracovat – vyčistit vrtné díry grackou

vyhenkovat – skládat, vyjímat, vyvěšovat

výhrabky – drobné zbytky vyhrabané z pece

vyhřívačka – výheň pro ohřev železa před kováním

vycházet – na den vystupovat na povrch

výjezd mužstva – doprava osádky na povrch

vyjímat se – vykliňovat, ztrácet se

vyklepávat – ručně roztloukat a třídit rudu

vyklínit – zmenšovat mocnost až do vymizení

vykomínovat se – (o kameni) vypadnout ze stropu

vykon – doplatek k dennímu platu podle úkolové mzdy / množství odvedené práce

výkruž – oblé vyhloubení na horním konci stojky, do něhož se ukládá zaoblená stropnice

vyletnovat – vymazat vrtnou díru jílem

výlom – uvolnění části horniny / prostor vzniklý vylámáním horniny

vymýtina – místo, kde končí uhelná sloj

vynětí – vyklínění rudy

výpalek – kyz po pražení

vyplenit – odstranit výztuž z důlního díla

vyrabovat – vyrubat ložisko nehospodárným způsobem / odstranit výztuž a zařízení z dolu

vyrážet – vylamovat, razit / vysunovat vozíky z těžní klece

vrchovi – horníci, pracující na povrchu

výrub – oddělení užitkové horniny, rubání / prostor vzniklý rubáním

vyrychtovat – vyšetřovat, zkoumat, sledovat, otvírat žílu

vyřezat se – vyklínit

vyřízení – příprava ložiska k rubání

výstroj – soubor těžného a výztužného zařízení dolu / výztuž

výstupek – zálom vytvářený v ložisku směrem nahoru, na způsob obráceného schodu

výsyp – zvětšení objemu horniny jejím rozdrcením, zkypřením / místo, kterým se těživo vysypává do vozíků / výsyp uhlí – uvolnění uhlí při strmém uložení sloje, provázené někdy výronem plynu

výsypka – místo, kam se ukládá jalovina / odval jaloviny

vyšlamovat – odstranit kal

vyšmelcovat – vytavit

vyšramat – vytvořit brázdu, zářez

vyšturcovat – vysypat, vyklopit

vyštusovat – vysekat vzorek

vytahování vody – těžba vody na povrch

výtažný – z dolu vystupující

vytěžit – narubat a dopravit na povrch

vytrekovat – vynést nahoru

vyuhlit – vytěžit uhlí

vyvekslovat – vyměnit, vystřídat

vyztuž – výstroj, výdřeva, ostění

vzbuch – samovolné vznícení výbušniny zahřátím na vyšší teplotu

Y

ybrláf – přebytek, zisk

ýbrzich – komínování, dovrchní rubání / komín

ýbršichta – práce přesčas

Z

zabirka – určený pracovní úsek

zábrovat – vyklízet, čistit

zacimrovat – zahradit plnou výdřevou

zadák – kámen, který tvořil zadní stěnu podstavy vysoké pece

zadina – zbytek, nejchudší část upravované rudní drti

zafyntovat – vložit dřevěné klíny nad stropnice / zaklínovat, utáhnout

zagrovat – oddělovat stříbro od mědi

zagrovna – vycezovací huť

zahraňovat – zpevňovat dobývku systémem hrání, kašen

zakladač, zakládkář – dělník, který zakládá vyrubané prostory jalovinou, aby se zabránilo závalu

zakládka – vyplňování vyrubaných prostor jalovinou / materiál používaný k zakládání

zakopňakovat – opatřovat stropnicemi

zakuplovat – na těžním stroji spojit volný buben s pevným, přeložit těžní klec

zálom – první narušení celistvé horniny / systém vývrtů v rubanině

zamazat – zamazat rudu, značku – pokrýt jílem nebo hlínou, aby nebyla vidět pokrývat hlínou dřevěné komíny / latrochy / aby neshořely při sázení ohně

zamurovat – zazdít

zamutovat – žádat o propůjčku

zapadat – mít úklon

zápar – počáteční stadium samovznícení uhlí / místo, kde se uhlí zapařilo

zapažit – zajistit boky a strop důlního díla v drobivých horninách

zapínit – opatřit povalem, překrýt

zápověď – zákaz volné dispozice s rudou, kovy apod.

zarazit – zahájit práci na novém dole

zarážka – zaměřený bod v terénu, odkud se začíná razit nové důlní dílo / klín k zajištění důlních vozů proti samovolnému ujetí

zárub, záruba – první proniknutí do souvislé horniny, zahájení rubání

zasazení – zakládání jalovinou / spečení zásypu ve vysoké peci

zasednout – zahájit práci na důlním díle

zaslepit – uzavřít / zaslepit rudu – zamazat ji jílem, aby nebyla vidět

záštita – úkryt při odstělu

zaštufování – opatření hraniční nebo úkolovou značkou

zátah – upevnění stojky zaklínováním

zkosená – ploška na stropě, kam se opírá horní konec stojky

zatel – nástavba důlního vozíku, zvýšení postranic

zatelštreka – sedlová třída pro dopravu s nástavbami vozů

zatínat – rubat zářezy

zátinka – zálom nebo zářez v hornině vedený kolmo na vrstvy / výlom takovýmto zářezem vzniklý

zátrž – částečně uvolněný kus horniny

zátyň – oddělení šachty

zával – zřícení nadložních vrstev / zavalené důlní dílo / hornina, která zavalené důlní dílo vyplňuje

závalek – malá cizorodá vložka v hornině

zavalovač – dělník, který odstraňuje výdřevu v prostorách určených k zavalení

zavrtávák – začáteční krátký vrták

zbijání – podšramaný předek, určený ke zbíjení

zbíjet – srážet podrubanou horninu / zbíjet vodu do žumpu – čerpat, svádět vodu do jímky

zbírka – vybírání peněz od těžařů na nové zahájení provozu

zbroj – nářadí, náčiní

zbytek – malá plocha mezi vyměřenými důlními měrami, kde nejde vyměřit celou míru

zdekovat se – krýt se při odstřelu odejít od práce

zdrť – rozdrcení části sloje, vyvolané tektonickou poruchou

zejdštempl – stojka v rozích jámy k vystužení věnce

zejduna – boční, postranní prkno v úklonné šachtě

zemník – vrstva uhlí, zbývající u počvy po podbrázdění uhelného pilíře

zenklovat – vyměřovat olovnicí

zhlaví – ústí jámy, štoly / hlava měchu

zhluchnutí – ztráta zrudnění v téže hornině / přechod ložiska do jaloviny

zicherka – bezpečnostní lampa

zinkování – hloubení

zjalovění – ztráta zrudnění, zhluchnutí, vyhluchnutí

zkankovatění – ztráta zrudnění

zmáhač – dělník, který odstraňuje zával

zmrsk – odžilek

zmrtvět – ztratit horský tlak, nebýt v pohybu

znamenáček – značkovací kladivo

zol, zoul – počva, dno, spodek

zoulový štros – sestup, sestupný porub

zpodlažit – vyklínit (o rudě)

zpurovaný – rozsedlý (o hornině)

způsobný – dobře rubatelný

zrno – obsah kovu v minci

zub – výstupek nebo ústupek / spojení dvou trámů zářezy

zvětralina – rozložená ruda na povrchu, silně oxidovaná

Ž

žába – klec, která jezdila ve svážné vlivem gravitace

žabka – výbušné pěchovadlo

žabrovat – čistit

žabrovitý – kámen měkká břidličnatá hornina

žabruňk – čištění

žabřík – žebřík

žároviště – prostor ohně

žebro – opora stropu ve vyrubaném prostoru

železňak – tvrdá hornina

železník – středověký horník, hutník a kovář zároveň / obchodník železem

železný klobouk – zvětralý výchoz polymetalických ložisek, kde je železo obsažené v sirnících oxidováno na limonit

želízko – sekáč na násadě

ženglička – jehla, vkládaná do prachové nálože, okolo níž se upěchovala ucpávka: po jejím vytažení se otvorem vsunul doutnák

žentour – těžní stroj, poháněný koňskou silou

žet – lesklá tvrdá odrůda hnědého uhlí

žid – zbytek železa rozptýlený ve strusce

židovská smola – asfalt

žilník – spleť slabých žil, tvořící ložisko

žílovina – výplň rudní žíly

žinkovat se – spouštět se do dolu

žírný – spékané černé uhlí pro výrobu koksu

živý – živé uhlí – na něž působí horský tlak

žula – počva, podlaha důlního díla

žump – jímka na vodu, nádrž

žumpák, žumpař – hlubič

žumpejz – dlouhý sekáč

žumpový – žumpový fárt – žebřík na spodku těžné jámy

žumpový – hauptdynk hlavní úkol na hloubení dna jámy