Aukce

Je nediskriminační proces přidělování přenosové kapacity na příslušném přeshraničním přenosovém profilu, a to v příslušném směru dle zveřejněných aukčních pravidel. Společná aukce je prováděna koordinovaně provozovateli sousedních PS.

Automatická sekundární regulace U/Q

Technický prostředek, kterým Dispečink ČEPS zajišťuje udržování zadané velikosti napětí v pilotních uzlech a rozdělování vyráběného jalového výkonu na jednotlivé zdroje pracující do daného uzlu. Zprostředkuje zajištění systémové služby udržování kvality elektřiny.

Automatizovaný systém dispečerského řízení (ASDŘ)

Systém technických a programových prostředků pro operativní řízení provozu elektrizační soustavy v reálném čase.

Bilanční limit

Udává maximální přípustné hodnoty vyráběného výkonu ZKV (zdrojů s kolísavou výrobou). Je to indikativní hodnota a stanovuje se výpočtem pro různé horizonty plánování přípravy provozu, vždy pro dané podmínky odpovídající okamžiku výpočtu.

Blackout – Výpadek soustavy

Stav, při kterém dochází v celé ES nebo v její části, k přerušení napájení uživatelů a beznapěťovému stavu.

Blok

Souhrnné označení pro elektrárenský či fiktivní blok.

CTDS

Platforma pro výměnu dat a bezpečnostní analýzy provozu přenosových sítí. Platforma CTDS je implementována u provozovatelů přenosových soustav sdružených v rámci iniciativy TSC (TSO Security Cooperation).

Denní trh s podpůrnými službami (DT PpS)

Krátkodobý obchod zajišťující nákup PpS.

Dispečerské řízení

Systémová služba spočívající v přípravě, řízení v reálném čase a hodnocení provozu ES Dispečinku ČEPS.

Dispečerský řídicí systém (DŘS)

Systém poskytující dispečerovi technickou podporu při dispečerském řízení. Poskytuje on line informace z přenosové soustavy a elektráren, umožňuje dálkově ovládat rozvodny, řídit napětí, vyrovnávat odchylku mezi výrobou a spotřebou elektřiny při dodržení plánu jejího vývozu a dovozu směrem z i do republiky. Obsahuje celou řadu dalších vyšších funkcí pro podporu dispečera.

Dispečink

Pracoviště dispečerů zodpovědných za vyrovnávání odchylek od výkonové rovnováhy, za bezpečný a spolehlivý provoz přenosové soustavy v reálném čase.

Distribuční soustava (DS)

Vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o napětí 0,4 až 110 kV (s výjimkou vybraných vedení a zařízení 110 kV, která jsou součástí PS) sloužící k zajištění distribuce elektřiny ke konečnému spotřebiteli na vymezeném území republiky. Zahrnuje zabezpečovací, informační systémy a telekomunikační techniku. Podle Energetického zákona je zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

EIC kód

Jednotný systém identifikace účastníků trhu s elektřinou a plynem napříč celou Evropou. V rámci působení jakéhokoliv právnického subjektu v oblasti elektřiny a plynu je povinností tohoto subjektu zažádat o vydání EIC kódů, pod kterým bude vystupovat v rámci celoevropského EDI (electronic data interchange) – tedy jakákoliv potřeba identifikace příslušné společnosti při datových výměnách mezi TSO-TSO, subjekt-TSO a subjekt-subjekt je řešena právě pomocí EIC kódu, nikoliv názvem společnosti.

Elektrická stanice

Druh uzavřené elektrické provozovny sloužící k výrobě, přeměně nebo rozvodu elektrické energie.

Elektrizační soustava

Vzájemně propojený soubor veškerých zařízení potřebných pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek a přímých vedení. Dále ji tvoří systémy měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.

Energetický regulační úřad

Správní úřad pro výkon regulace v energetice.

Energetický zákon (EZ)

Zákon o podmínkách podnikání a výkonu státní správy a regulace v energetických odvětvích.

European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E)

Asociace sdružující 41 provozovatelů přenosových soustav ze 34 zemí Evropy, definovaná Nařízením č. 714/2009 ES (www.entsoe.eu). Plně funkční je od července 2009. Mezi hlavní úkoly ENTSO-E patří tvorba síťových kodexů, koordinace technické spolupráce, vytváření 10–ti letého plánu rozvoje sítí, letní a zimní výhledy přiměřenosti výrobních kapacit a participace na dotváření vnitřního trhu s elektřinou v EU.

Havarijní stav

Stav, kdy kmitočet, napětí nebo přenášené výkony v kterémkoliv místě sítě jsou mimo toleranci normálních hodnot, zejména dojde-li k přerušení dodávky uživatelům v celé soustavě nebo její části.

Intraday

Kontinuální obchodování s přeshraniční přenosovou kapacitou v rámci obchodního dne. Jde o sjednávání a realizaci vnitrodenního přeshraničního přenosu elektřiny.

Izolátor

Součást zařízení sloužící k izolaci vodiče nebo přístroje, obvykle použitá jako podpěra nebo závěs. Nejznámějšími izolátory jsou podpěrné nebo závěsné izolátory venkovních vedení.

Jalová energie/Jalový výkon

Složka výkonu, která na rozdíl od činného výkonu (měřeného ve wattech – W) nekoná užitečnou práci, ale je nepostradatelná pro vytváření elektrického nebo magnetického pole v obvodech střídavého proudu (např. transformátory jej potřebují ke svému fungování. Měří se ve volt-ampérech reaktančních [V Ar]).

Kodex PS – Pravidla provozování PS

Soubor veřejně dostupných dokumentů specifikujících v souladu s Energetickým zákonem pravidla provozování PS.

Kritérium „N-1“

Základní kritérium spolehlivosti provozu ES. Schopnost ES udržet normální parametry chodu i po výpadku libovolného prvku (např. vedení, transformátoru, bloku apod.), přičemž může dojít ke krátkodobému lokálnímu omezení spotřeby.

Kritérium „N-2“

Zvýšené kritérium spolehlivosti provozu. Schopnost ES udržet normální parametry chodu i po výpadku dvou prvků (např. vedení, transformátoru, bloku apod.). Pro vyvedení výkonu z jaderných elektráren je standardní N-1 zpřísněno na N-2.

Kvalita elektřiny

Hlavní parametry, podle nichž je kvalita elektrické energie posuzována, tj. napětí a frekvence (kmitočet). Zatímco frekvence je ve všech místech soustavy stejná (měla by se pohybovat okolo 50 Hz), napětí může mít v různých bodech různou velikost. K jejímu zajištění je nutné frekvenci i kmitočet ve vybraných uzlech regulovat.

Nízké napětí (nn)

Napětí nižší než 1 kV.

Obchodník s elektřinou

Fyzická či právnická osoba, která je držitelem licence na obchod s elektřinou a nakupuje elektřinu za účelem jejího prodeje.

Obnovitelné zdroje energie (OZE)

Přírodní nefosilní zdroje využitelné k výrobě energie (vítr, slunce voda, biomasa, geotermální zdroje apod.).

Ochrana

Zařízení, které automaticky detekuje poruchu např. na vedení a následně jej vypne, aby bylo zabráněno poškození nebo šíření poruchy.

Ochranná pásma vedení

Bezpečnostní koridor v bezprostřední blízkosti vedení vysokého napětí vymezený za účelem zajištění spolehlivého provozu na tomto vedení a k ochraně života, zdraví a majetku osob.

Operativní řízení provozu

Činnost prováděná provozovatelem přenosové soustavy. Spočívá v dispečerském řízení elektrizační soustavy v reálném čase. Operativní řízení provozu elektrizační soustavy uskutečňuje záměry stanovené přípravou provozu při současném řešení vlivu nepředvídaných událostí, využívá automatizovaný systém dispečerského řízení.

Operátor trhu s elektřinou (OTE)

Nezávislá státní instituce (akciová společnost), která zajišťuje koordinaci nabídky a poptávky na trhu s elektrickou energií. Organizuje krátkodobý trh s elektrickou energií (krátkodobý denní trh a vnitrodenní trh) a vyhodnocuje trh s elektřinou na základě regulovaného přístupu k přenosové soustavě a k distribučním soustavám. Provádí zúčtování odchylek mezi skutečnými a a sjednanými dodávkami a odběry elektřiny. Dále zpracovává měsíční a roční zprávy o ES a spravuje rejstřík pro obchodování s emisemi skleníkových plynů.

Podpůrné služby (PpS)

Služby nutné k zajištění systémových služeb PPS. Konkrétně se jedná o rezervaci regulačního výkonu na elektrárenských blocích na základě smluv s jednotlivými poskytovateli/dodavateli (tj. výrobci elektrické energie).

Primární regulace

Je jednou z podpůrných služeb, která přispívá k udržování rovnováhy mezi výrobou a spotřebou. Reaguje na změnu kmitočtu v řádu sekund.

Provozní příručka – Operation Handbook

Soubor provozních pravidel technického a organizačního charakteru, určený provozovatelům přenosových soustav kontinentální Evropy. Podpisem multilaterální dohody se stala právně závaznou pro všechny členské TSO. Více na www.entsoe.eu.

Provozovatel distribuční soustavy (PDS)

Fyzická či právnická osoba, která je držitelem licence na distribuci elektřiny.

Provozovatel přenosové soustavy (PPS / TSO)

Právnická osoba, která je držitelem licence na přenos elektřiny. Zajišťuje provozování, obnovu a rozvoj PS a za tím účelem spolupracuje s provozovateli propojených přenosových soustav. Poskytuje přenos elektřiny, řídí toky elektřiny v přenosové soustavě, odpovídá za zajištění systémových služeb, provozuje a zřizuje vlastní telekomunikační síť, za nejnižší náklady obstarává podpůrné služby a elektřinu pro krytí ztrát a pro vlastní potřebu, obstarává regulační energii

Přenosová soustava (PS)

Vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 400 kV, 220 kV a vybraných vedení a zařízení 110 kV sloužící pro zajištění přenosu elektřiny pro celé území republiky a propojení s elektrizačními soustavami sousedních států.

Přenosové služby

Zajištění přenosu elektřiny přenosovou soustavou od výrobce do místa odběru z přenosové soustavy (po úroveň regionálních distribučních soustav nebo velkých odběratelů, kteří jsou přímo připojeni k přenosové soustavě). Poskytuje je provozovatel přenosové soustavy, tj. ČEPS, a.s.

Přeshraniční přenos

Elektřina sjednaná a dopravená na základě smlouvy o přeshraničním přenosu elektřiny do/z elektrizační soustavy přes přenosovou soustavu ze/do sousedních přenosových soustav v daném období.

Přeshraniční přenosová kapacita

Maximální přenosová schopnost přeshraničního profilu mezi dvěma sousedními soustavami, při které jsou splněna všechna bezpečnostní kritéria.

Příprava provozu

Je plánování výroby a provozu sítí v různých časových předstizích (rok, měsíc, den) s cílem zajištění spolehlivosti a bezpečnosti provozu ES.

Quick start

Podpůrná služba – rychle startující blok do 10 resp. 15 minut.

Regulační energie

Elektřina nutná pro vyregulování odchylky vzniklé v důsledku nerovnováhy mezi výrobou a spotřebou. Lze využít zejména: Aktivaci podpůrných služeb, vyrovnávací trh s elektrickou energií, nákup regulační energie ze zahraničí nebo havarijní výpomoc ze zahraničí.

Rozvodna

Uzavřený technický celek s rozvodnými zařízeními pro rozvádění elektrické energie téhož napětí. Celky mohou být umístěné ve vnitřním nebo venkovním prostoru.

Sekundární regulace

Podpůrná služba, jejímž cílem je udržovat saldo předávaných výkonů s propojenými soustavami na sjednané hodnotě a udržovat kmitočet na hodnotě 50 Hz. Regulační odychylka musí být vyregulována do 15 minut.

Spolehlivost elektrizační soustavy

Komplexní vlastnost, která spočívá ve schopnosti ES zajistit dodávku elektřiny při zachování stanovených parametrů, především kmitočtu, výkonu a napětí v daných mezích a v průběhu času podle technických podmínek.

Stabilita provozu

Schopnost PS udržet rovnovážný stav i po přechodných dějích způsobených vnějšími vlivy, dispečerským řízením i poruchovými výpadky.

Start ze tmy – Black start

Najetí bloku bez pomoci vnějšího zdroje napětí.

Stav nouze – Předcházení stavu nouze

Omezení nebo přerušení dodávek elektřiny na celém území republiky nebo její části za podmínek stanovených v § Energetického zákona (např. v případech živelné události nebo havárie na zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektřiny).

Systémová odchylka

Součet kladných a záporných odchylek všech subjektů zúčtování v obchodní hodině.

Systémové služby (SyS)

Služby zajišťující kvalitu, spolehlivost a bezpečnost dodávky elektřiny. Konkrétně se jedná o zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v každém okamžiku a zajištění mezinárodní spolupráce elektrizační soustavy ČR. SyS jsou zajišťovány jak prostředky PPS tak za pomoci jednotlivých uživatelů PS, kteří poskytují jednotlivé kategorie podpůrných služeb.

Terciární regulace U/Q

Podpůrná služba – reguluje zadané napětí v pilotních uzlech pro plynulý, ekonomický a bezpečný provoz ES jako celku.

Transformátor

Elektrický netočivý stroj, sloužící k přenosu elektrické energie mezi dvěma (nebo více) obvody střídavého proudu prostřednictvím střídavého magnetického pole. V elektroenergetické soustavě se transformátorů nejčastěji používá pro změny napětí v elektrických sítích.

Transformovna

Elektrická stanice určena ke změně (transformaci) napětí přenášené elektrické energie na napětí jiné při zachování stejné frekvence. Obsahuje výkonové transformátory propojující dvě nebo více sítí s rozdílnými napětími.

TSO Security Cooperation (TSC)

Projekt bezpečnostní spolupráce provozovatelů přenosových soustav s cílem vytvoření stálého bezpečnostního panelu (tým expertů TSO) a vybudování společné IT platformy pro výměnu dat a sledování bezpečnosti provozu.

Uzel

Místo v elektrickém obvodu, kde se stýká dvě nebo více větví. V podmínkách PS se tím nejčastěji myslí přípojnice v rozvodně.

Úzké místo – Congestion

Situace, při které propojovací mezistátní vedení nemohou přenést všechny fyzikální toky, které mají původ v mezinárodních obchodních transakcích účastníků trhu. Důvody mohou být dva: nedostatek kapacity na propojovacích vedeních a/nebo ve vnitřním národním přenosovém systému.

Uživatel přenosové soustavy

Subjekt, který dodává elektřinu do PS a/nebo je zásobován elektřinou z PS nebo mu jsou poskytovány přenosové služby. V některých zemích uživatelé rozdělení do těchto kategorií: I. provozovatelé elektrárenských bloků připojených do PS IIA. Provozovatelé distribučních soustav IIB. uživatelé napájení přímo z PS III. Provozovatelé sousední PS IV. obchodníci s elektřinou V. účastníci obchodů s elektřinou na vnitřním trhu EU.

Vedení

Vodivé spojení pro dopravu elektrické energie. Jde o uspořádání materiálů a konstrukcí pro přenos elektrické energie mezi dvěma body elektrické sítě. Dělí se na venkovní (vedena nad zemí pomocí izolátorů a podpěrných konstrukcí – sloupů a stožárů) a na kabelová vedení, vedená obvykle pod zemí.

Velmi vysoké napětí (vvn)

Napětí vyšší než 75 kV a nižší než 400 kV.

Výkonová rovnováha

Stav kdy v reálném čase výroba a saldo se sousedními soustavami kryje spotřebu a ztráty v dané regulační oblasti.

Výpadek

Neplánovaná a nechtěná změna stavu prvku ES (vedení, elektrárenské bloky, transformátor) vyvolaná zpravidla poruchou.

Vyrovnávací trh (VT)

Trh s regulační energií organizovaný Operátorem trhu s elektřinou v rámci dne, kde jediným nakupujícím je provozovatel přenosové soustavy.

Vysoké napětí (vn)

Od 1 do 75 kV.

Výstražný stav

Stav, kdy v některé z přenosových soustav, které jsou zapojeny v projektu TSC, není plněno kritérium n-1 nebo hrozí havarijní stav.

Zapouzdřená rozvodna

Hermeticky uzavřená a plynem chlazená rozvodna. Je sestavená pouze z plynem SF6 (fluorid sírový) izolovaných kovově zapouzdřených součástí rozvodných zařízení. Obvykle se instaluje z důvodu prostorových omezení.

Zvláště vysoké napětí (zvn)

Napětí soustavy vyšší než 400 kV.