Přinášíme plný text prohlášení, které skupina specialistů v jaderné energetice zaslala předsedovi Vlády ČR, ministru průmyslu a obchodu, předsedovi sněmovního Výboru pro energetiku, senátnímu Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, generálnímu řediteli ČEZ a dalším relevantním osobám včetně médií.

PROHLÁŠENÍ

Níže podepsaní, kteří pracují, nebo i pracovali v energetice a mají dlouhodobé zkušenosti z přípravy investic, projektování, výstavby, uvádění do provozu i z provozu a údržby jaderných elektráren, znepokojeni stavem přípravy nových elektroenergetických zdrojů, vydávají toto prohlášení:

  1. Platná Aktualizovaná státní energetická koncepce (ASEK) není plněna a je naopak nahrazována bez projednání s kompetentními odborníky představami jednotlivců, které se nezakládají na reálných základech. Žádáme návrat k ASEK, pokud nebude odborníky vypracována a vládou v souvislosti se záměry dosáhnout uhlíkové neutrality schválena nová Státní energetická koncepce. Velmi doporučujeme, aby stávající ASEK či nová SEK byly schváleny i Parlamentem ČR formou zákona, aby tvořily stabilnější podnikatelské prostředí při změnách vlád.
  1. Oproti plánům v ASEK má republika značné časové zpoždění, a proto další odklad soutěže o dodávku jaderné elektrárny Dukovany II povede v budoucnosti k vážným problémům, mj. zmaří i odstavení uhelných zdrojů v termínu doporučeném Uhelnou komisí.
  1. Vyloučení kteréhokoli uchazeče způsobilého splnit technické a obchodní podmínky poptávky na výstavbu jaderné elektrárny ze zadávacího řízení je iracionálním krokem. Jediným účinným nástrojem investora k udržení nákladů stavby v akceptovatelných mezích je využití konkurenčního tlaku na dodavatele ve výběrovém řízení. Úsilí některých jednotlivců a nátlakových skupin omezit vyřazením dodavatelů schopných nabídnout technicky akceptovatelné řešení a respektovat námi požadované obchodní podmínky použití tohoto nástroje považujeme nikoli pouze za chybu, ale za krok hraničící s trestnými činy dle § 256 trestního zákoníku (zjednání výhody při zadání veřejné zakázky) a § 257 trestního zákoníku (pletichy při zadání veřejné zakázky) – pokud je nám známo, je výstavba JE Dukovany II stále ještě veřejnou zakázkou, a i kdyby byla výjimka umožňující zadání výstavby elektrárny mimo režim veřejných zakázek vydána, stále ještě platí obecné principy poctivého obchodního styku jako neopomenutelné součásti dobrých mravů, s nimiž je diskriminace dodavatelů splňujících technické a obchodní podmínky zakázky v příkrém rozporu.
  1. Politické zasahování, na základě emotivních sympatií či antipatií, do kompetencí výsostně odborných, znemožní investorovi elektrárny konat s péčí řádného hospodáře. Ti, kteří se snaží svými nekvalifikovanými argumenty výběrové řízení ovlivnit, za své postoje žádnou odpovědnost kromě odpovědnosti politické neponesou. Následky špatně provedeného výběrového řízení budou dlouhodobé.

Žádáme proto, aby soutěž o výstavbu EDU II byla vyhlášena bezodkladně, s korektně stanovenými technickými a obchodními podmínkami důsledně chránícími zájmy občanů naší země a umožňujícími podání nabídek všem způsobilým dodavatelům.

Podepsaní:

Petr Otčenášek Doc. Ing. CSc., Jiří Richter Ing., František Hezoučký Doc. Ing. Ph.D., Jan Zdebor Ing. CSc., Jiří Čemus Ing., Jaroslav Jambor Ing., Miroslav Peca Ing., Martin Štajgl Ing., Ivan Hurník Ing., Petr Neuman Ing. CSc., František Kulovaný Ing., Miroslav Kawalec RNDr, CSc., Jindřich Beroun Ing., Jiří Žďárek Ing. CSc., Ivan Šimerka RNDr., Zdeněk Kříž Ing., Václav Liška Ing. CSc., Miroslav Kučerka Ing., Jaromír Mariánek Ing., Jaroslav Macoun Ing., František Siegel Ing.