Společnost C-Energy Planá dokončila propojení páteřní horkovodní soustavy v Táboře s horkovodní soustavou v Plané nad Lužnicí a Sezimově Ústí. Teplo obsažené v horké vodě pro topení i ohřev teplé užitkové vody tak může odebírat z energetického zdroje C-Energy v Plané nad Lužnicí další část odběratelů v Táboře. Zároveň od začátku srpna zaplatí tito odběratelé nižší cenu za odebrané teplo.

Propojení horkovodních soustav je součástí rozsáhlého projektu konverze parovodů v Táboře na moderní horkovodní soustavu. Náročný projekt předpokládá v letech 2021 až 2023 přeměnu veškerých primárních parních rozvodů tepla v Táboře na horkovodní rozvody, které sníží tepelné ztráty až o 17 procent.

„Do května 2023 bychom chtěli teplo v táborské aglomeraci dodávat výhradně ve formě horké vody z moderního zdroje C-Energy v Plané nad Lužnicí. S dodávkami páry počítáme pouze pro průmyslové využití,“ uvedl Ivo Nejdl, jednatel C-Energy Planá.

Díky sloučení bývalé Teplárny Tábor se společností C-Energy Planá a přechodu na zásobování teplem celé táborské aglomerace z jednoho zdroje došlo již v letošním roce v Táboře ke znatelnému snížení cen tepla. Pro rok 2021 poklesla cena, kterou platí za 1 GJ tepla zákazníci městské společnosti BYTES Tábor, ze 713 Kč v roce 2020 na 673,30 Kč v roce 2021.

„Od 1. srpna zároveň došlo díky propojení horkovodních soustav k  poklesu ceny pro další odběratele v Táboře. Občanům odebírajícím teplo z horkovodní soustavy poklesne oproti vytápění párou cena o 43 Kč za 1 GJ,“ doplnil Ivo Nejdl.

Investice C-Energy do celkové konverze rozvodů tepla v Táboře přesáhnou do roku 2023 hranici 300 milionů korun. Důležitým přínosem projektu bude kromě nižších cen tepla pro odběratele také významné prodloužení životnosti páteřních rozvodů až na 40 let.

První z celkem pěti plánovaných etap stavebních prací zahájila C-Energy v oblasti Pražského sídliště v květnu letošního roku. Stavba je naplánována tak, aby byly dopady na komfort obyvatel co nejmenší a zároveň probíhala stavba co nejrychleji. Horkovodní potrubí je vedeno v původních trasách. Práce probíhají tak, aby v září bylo nově postavené potrubí zprovozněno až k výměníkové stanici VS19 na Pražském sídlišti. Více na www.c-energy.cz.