Alexander Malienko, Business Unit Director pro východní Evropu společnosti Dynabook

Malé a střední firmy (SME) musely vždy hledat a využívat všech cest k tomu, aby si udržovaly konkurenceschopnost. Během posledních dvou let nabyla však tato potřeba zcela nového významu. Kvůli pandemii covid-19 a s ní souvisejícími omezeními musely mnohé menší firmy na dlouhou dobu zavřít nebo omezit své podnikání a přicházely o příjmy. Snadný nebyl ani přechod na vzdálenou či hybridní práci, zejména s ohledem na omezené rozpočty a rychle se vyvíjející trh pracovních sil a technologií. Jak si mohou malé a střední firmy udržet svou konkurenční výhodu?

Urychlení digitální transformace

Nedávný World Economic Forum whitepaper odhalil, že malé a střední firmy jsou stále na nízké až střední úrovni technologické vyspělosti. Jen méně než čtvrtina z nich (23 %) uvedla, že změny způsobené pandemií vedly k urychlení jejich digitální transformace. Nicméně ty, které zavádějí nové technologie, jako je například umělá inteligence, a pokračují v přechodu na cloudové systémy, zaznamenávají díky lepšímu přístupu na nové trhy, plynulejším operacím a snížení celkových dlouhodobých nákladů znatelné zvýšení produktivity a efektivity.

Malé firmy, které digitální transformaci integrují pomalu, udržují CAPEX v krátkodobém horizontu na nízké úrovni. Ty, které k digitalizaci dozrávají, se však stávají odolnější vůči probíhajícím změnám na trhu a do budoucna si zajistí svou konkurenční výhodu.

Základním prvkem k tomuto procesu jsou cloudové technologie, které jsou zásadní pro rychlou odezvu a agilitu. Se správnými dodavateli technologií, technologiemi a odbornými znalostmi mohou firmy urychlit svou transformaci a být lépe připraveny na to, co je čeká.

Používání správných nástrojů

Důležitým prostředkem k dosažení cíle jsou zařízení, která zaměstnanci používají. Malé a střední firmy by měly otevřeně diskutovat se zaměstnanci o jejich preferencích vzhledem k zařízením, nicméně v konečném důsledku je třeba při výběru brát kromě designu v úvahu i základní funkční vlastnosti, jako je mobilita, zabezpečení, spolehlivost a konektivita. To si dobře uvědomujeme, a proto se na tyto prvky zaměřujeme při návrhu profesionálních notebooků Dynabook. Firmy by měly investovat do lehkých a kompaktních, ale přesto výkonných a dobře zabezpečených zařízení. Další věcí, kterou je na místě zvažovat, je obnovování zařízení v pravidelných intervalech, aby zaměstnanci mohli využívat nejnovější technologie zajišťující vysokou efektivitu a zároveň byla zajištěna optimální vyrovnanost mezi osobními a pracovními nároky a očekáváními.

Pro udržení osobní angažovanosti a aktivity stávajících zaměstnanců i získání nových talentovaných pracovníků je nezbytné, aby SME přijaly při výběru technologií a zařízení pro koncové uživatele model, do kterého zapojí své klíčové zaměstnance od rané fáze. Pro menší firmy jsou totiž lidé jedním z jejich nejdůležitějších aktiv – zaměstnanci jsou tváří a zároveň hlasem podnikání a jejich produktivita pohání organizaci vpřed. Jednou z nejdůležitějších cest, jak si udržet talenty, je proto v dnešní digitální éře umožnit zaměstnancům mluvit do výběru zařízení, které budou používat. Nedávná Gensler Workplace Study tento fakt potvrdila: 76 % zaměstnanců totiž tvrdí, že možnost volby technologií by pozitivně ovlivnila jejich výkon, a 60 % respondentů uvedlo, že by to pravděpodobně mělo kladný vliv i na jejich pracovní spokojenost. Přilákání a udržení talentů poskytuje firmám další způsob, jak si udržet náskok před konkurencí.

Zvýšení obratnosti a přizpůsobivosti

Dalším klíčovým prvkem při hledání a využívání nových příležitostí je agilita a adaptabilita firmy.  Faktem je, že SME nedisponují takovými zdroji jako velké společnosti, a proto je určujícím faktorem pro udržení kroku s neustále se měnícím technologickým prostředím a rostoucí poptávkou spotřebitelů jejich flexibilita. Skvělý způsob, jak zůstat před konkurencí, je proto někdy obrazné vystoupení z řady. Podle McKinsey Agile Tribe mají agilní firmy až 70% šanci udržet se v horní kvartile organizačního zdraví – což je jeden z nejlepších ukazatelů dlouhodobé výkonnosti.

Na agilitu malých a středních firem mají největší a nejpozitivnější dopad technologie využívající umělou inteligenci. Své místo zde mají také nástroje pro spolupráci umožňující vzdálenou práci, automatizaci a v neposlední řadě analýzy, které pomáhají spravovat a chápat zákazníky i zaměstnance. Pokročilá analýza dat může managementu pomoci odhalit kritická místa, zlepšit efektivitu a identifikovat oblasti pro optimalizaci. Pro SME mohou generovat tento druh dat pro analýzu digitalizované operace.

Důležitost outsourcingu

Efektivní konkurenční výhody přináší také outsourcing, který je však třeba aplikovat opatrně. V období růstu mohou například společnosti potřebovat další zaměstnance, ale nemohou si dovolit najmout je na plný úvazek nebo náklady na ně vynakládat dlouhodobě. Pro malé a střední firmy je proto výhodný outsourcing, který jim může pomoci získat přístup k novým talentům, udržet si růst a zároveň udržet jádro týmu zaměřené na nejdůležitější interní úkoly.

Klíčovou výhodou outsourcingu je to, že se SME mohou soustředit na svou nejvyšší prioritu: zajištění konkurenceschopnosti. Základem podnikání je individualita, kterou lze shrnout do jednoduché otázky: Co může firma nabídnout oproti svým konkurentům? V plně vytíženém konkurenčním prostředí mohou firmy toto hledisko snadno ztratit ze zřetele, a proto je důležité pamatovat na to, že některé věci by neměly být outsourcovány. Všeobecně platí, že vše, co dává SME jeho originalitu a hodnoty, by mělo zůstat uvnitř společnosti. Outsourcing je vhodné využít k úkolům back-office, které ušetří čas a umožní firmám soustředit se na to nejdůležitější.

Potřebou každé firmy je nalezení a udržení konkurenčních výhod. Vhodnou cestou k tomuto cíli může být vyvážená kombinace uvedených bodů: urychlení technologické transformace, využití správného hardwaru, zachování flexibility a otevřenosti změnám a využití správných partnerů k outsourcingu.