GEEN Holding dokončil výstavbu nové MVE Široká Niva na řece Opavě s instalovaným výkonem 400 kW. Vodní elektrárna se nachází nedaleko Bruntálu a vyrobená elektřina pokryje spotřebu zhruba 340 domácností.

Společnost GEEN Holding dostavěla na řece Opavě malou vodní elektrárnu Široká Niva, provoz je spuštěn od začátku září 2018

Nová MVE se nachází v obci Široká Niva v Moravskoslezském kraji. Společnost GEEN zde zahájila projekční a stavební práce již v roce 2015. V červnu letošního roku byly stavebně dokončeny poslední objekty MVE, a to odběrný objekt a přívodní náhon. V průběhu letních měsíců proběhla montáž stavidel a hydrotechnického zařízení na odběrném objektu. Zároveň s tím byla dokončena i montáž a zprovoznění automatizace MVE.

Elektrárna má 14metrový spád a průtok 4 m3/s. Její součástí jsou dvě nové Kaplanovy spirální turbíny. Elektřina z Široké Nivy dokáže pokrýt energetickou spotřebu až 340 domácností v okolí elektrárny. GEEN Holding do projektu investoval 60 milionů korun, návratnost očekává v řádu 20 let.

V průběhu projekčních prací a při výstavbě se objevilo několik zajímavých zadání vyplývajících z lokality, ve které je MVE situována. Bylo třeba vyřešit souběh přívodního kanálu s tratí a řekou, železniční a silniční propustky nebo vybudování nových tůní a přechodů pro zvěř. Zároveň zde byly prováděny odchyty chráněných živočichů. V případě železničních propustků se jednalo o kompletní vybourání stávajících propustků na dvou místech a výstavbu nových.  V souvislosti s tím se řešilo přerušení dopravy na železnici, její odklon a náhradu. Vzhledem k umístění vtokového objektu a přívodního kanálu jsme museli vyřídit veškeré požadavky legislativy; tj. žádat o změny v územních plánech, získat stavební povolení nebo koordinovat velké množství majitelů pozemků a dotčených orgánů. Na základě zkušeností můžeme říct, že právě tyto administrativní práce, i přes vstřícnost dotčených, zabraly nejvíce času a celkově se téměř rovnaly času výstavby.

„Veškeré nabyté zkušenosti z této pilotní výstavby v ČR jsme pak zúročili pří výstavbě MVE Jonouli 1 o výkonu 1,85 MW v Gruzii, která trvala rekordních 11 měsíců,“ popisuje Pavel Petlák, výkonný ředitel GEEN Development a.s.

Zajímavostí projektu Široká Niva je 2 km dlouhý přívodní kanál, který je veden přes nejrůznější terény, jako jsou bažiny, louka nebo pod železnicí. „Předpokládáme, že se jedná o jeden z posledních projektů podobného typu u nás, neboť v Čechách už pro takové elektrárny není velký potenciál. Nestaví se nové, zbývají pouze akvizice stávajících elektráren,“ dodává Aleš Mokrý, generální ředitel GEEN Holding.

Široká Niva je řízena z dohledového centra v Brně, odkud jsou monitorovány všechny elektrárny z portfolia společnosti GEEN. Monitoring je jako služba poskytován i dalším provozovatelům energetických parků. (26.11.2018)