Dvaadvacátý květen se po celém světě již po dvacáté slaví jako mezinárodní den biologické rozmanitosti. Tento den nám připomíná, jaký význam má pro lidskou společnost i planetu biodiverzita, tedy přírodní bohatství zahrnující rozmanitost všech genů, druhů i ekosystémů.

Letošní 22. květen připomíná rozmanitost druhů heslem „Řešení spočívá v přírodě“ a grafikou, která se podobá skládačce symbolizující vzájemnou propojenost života na Zemi i závislost civilizace na zdravých ekosystémech, které lidem poskytují potraviny, léky i energii a zlepšují kvalitu ovzduší, vody nebo půdy.

Ochraně biodiverzity se věnují jednotlivé země i celé mezinárodní společenství. Evropská komise tento týden schválila Strategii EU pro oblast biodiverzity, která přináší cíle ochrany přírody po roce 2020. Strategie navrhuje například zlepšení stavu nejméně 30 % chráněných území a také chráněných druhů, revitalizaci 25 000 kilometrů vodních toků nebo vysázení tří miliard stromů.

V dubnu schválila vláda aktualizovaný Státní program ochrany přírody a krajiny České republiky pro období 2020–2025 . Program se zaměří například na diverzifikaci krajiny v zájmu zachování a rozšíření volně žijících druhů rostlin a živočichů, na zvýšení retenční kapacity půdy nebo na posílení ekologické stability lesů. K zachování biodiverzity a podpoře ekosystémových služeb v chráněných územích soustavy Natura 2000 přispívá také rozsáhlý integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v ČR, nazvaný Jedna příroda.

Právě rok 2020 je pro ochranu biodiverzity klíčovým. Státy zapojené do mezinárodní Úmluvy o biologické rozmanitosti připravují nový globální rámec ochrany biodiverzity, který mají schválit na 15. zasedání v říjnu 2020. Stejně jako v mnoha jiných oblastech i zde mezinárodní úsilí a spolupráci do značné míry zablokovala pandemie koronaviru.

Vědecké poznatky dlouhodobě poukazují na to, že biodiverzita celosvětově ubývá. Přelomové informace přinesla zejména Globální hodnotící zpráva o biologické rozmanitosti a ekosystémových službách, kterou v roce 2019 vydal Mezivládní panel pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby (IPBES). Zpráva upozorňuje, že se výrazně zhoršuje stav přírodního bohatství planety i životně důležitých přírodních procesů a zrychluje se vymírání druhů. Tempo změn navíc v posledních letech narůstá. Za hlavní negativní faktory zpráva označuje změny ve využívání území, nadměrné využívání přírodních zdrojů, změnu klimatu, znečištění a invazní nepůvodní druhy.

Vedle negativních scénářů nabízí zpráva IPBES i pozitivnější pohled na věc. Podle vědců je možné přírodu chránit, obnovovat a udržitelným způsobem využívat, a současně přitom dosáhnout dalších cílů, jež si společnost celosvětově klade. Je k tomu ovšem třeba zásadního obratu směrem k udržitelnosti na hospodářské, společenské i politické úrovni.

Z hlediska ochrany přírody může být současná pandemie důležitým varováním, že způsob života naší civilizace je neudržitelný. Jak poukazují autoři zprávy IPBES, až 70 % nových onemocnění se na člověka přenáší z volně žijících živočichů a domácích zvířat. Příčinou jsou mimo jiné stále větší zásahy člověka do přírody, ať už se jedná o masivní odlesňování a rozšiřování zemědělských ploch, intenzivní zemědělství, těžbu nebo rozvoj infrastruktury, ale i nelegální obchod s živočichy.