ŠKODA PRAHA ze skupiny ÚJV, jako tradiční dodavatel elektráren na fosilní paliva, reaguje na dlouhodobé ekologické trendy a rozšiřuje portfolio svých dodávek o technologie pro výrobu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů. Příkladem takových inovativních technologií je oblast výroby a zpracování vodíku, ve které ŠKODA PRAHA úzce spolupracuje s oddělením Vodíkové technologie a inovace v energetice ÚJV.

Studii proveditelnosti na využití zeleného vodíku vypracovali  specialisté ze ŠKODA PRAHA pro Unipetrol Orlen v roce 2021 a získali tak cenné reference pro další zakázky podobného zaměření. Tato zkušenost se brzy přetavila i v objednávku na dodání studie proveditelnosti obdobného rozsahu jako pro Unipetrol Orlen, tentokrát pro sesterskou společnost Spolana.

V září 2022 odborníci ze ŠKODA PRAHA úspěšně dokončili studii proveditelnosti pro možnost efektivního využití surového vodíku z technologie membránové elektrolýzy (PEM). Studie obsahovala technickou  i ekonomickou část – cash flow model.

První etapa prací zahrnovala posouzení možnosti využití surového vodíku ve třech základních scénářích. První scénář představoval výrobu zeleného vodíku a jeho externí prodej pro mobilitu s variantami, kdy zdrojem zelené elektřiny je buď vlastní FVE (pevná i plovoucí instalace na vytipovaných lokalitách zadavatele), nebo nákup elektřiny z externího trhu. Druhý scénář zahrnoval spoluspalování vodíku pro energetické účely v nově vybudovaném plynovém kotli a souvisejících zařízeních (možnost spalování libovolného poměru vodíku a zemního plynu v závislosti na produkci surového vodíku). Třetí scénář se zabýval využitím vodíku na další chemické zpracování – výroba cyklohexanonu.

Ve druhé etapě byl proveden odhad nákladů CAPEX a OPEX pro jednotlivé scénáře uvažovaného modelu (tzv. valuační model) a ve spolupráci se zákazníkem byl zvolen jeden scénář pro detailní rozpracování v další fázi projektu.

Ve třetí etapě bylo finalizováno technické řešení vybraného scénáře, včetně vyhodnocení možností přepravy vodíku do hlavního města Prahy. Byla doplněna identifikace nebezpečných/havarijních stavů procesních zařízení nového zdroje, byla zpracována koncepce požární ochrany a 3D model možného dispozičního řešení nové technologie. Studie rovněž obsahovala navržení optimálního způsobu fázování výstavby, včetně návrhu harmonogramu výstavby a ploch pro zařízení staveniště. Zároveň s finalizací vybraného scénáře byla samozřejmě provedena i aktualizace valuačního modelu z druhé etapy.

ŠKODA PRAHA přistupuje ke studiím proveditelnosti jako ke generální dodávce a proto zákazníkovi nabízí i další etapy projektu – vypracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí (Studie EIA), zpracování dokumentace pro územní a stavební řízení, přípravu zadávací dokumentace pro výběrové řízení, podporu během výběrového řízení, realizaci díla a autorský dozor. Služby pro využití obnovitelných zdrojů tak představují ucelený komplex prací.

Obr. Vodíkový HUB – 3Dmodel

Zdroj: časopis CzechIndustry 4/2023