Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravilo aktualizaci Národní strategie umělé inteligence (NAIS), která určí priority a cíle v této oblasti do roku 2030. Nová strategie reflektuje nejnovější technologický vývoj a trendy v oblasti umělé inteligence (AI). Klíčovými oblastmi NAIS jsou výzkum, vývoj a inovace, vzdělávání, průmysl, trh práce, etické, právní a bezpečnostní aspekty a veřejná správa a veřejné služby. Aktualizaci strategie vložilo MPO do meziresortního připomínkového řízení.

„Umělá inteligence se stává čím dál významnější součástí našich životů. Má velký potenciál zlepšit naši životní úroveň i pozitivně ovlivnit rozvoj naší ekonomiky. Cílem nové Národní strategie umělé inteligence je pomoci České republice využít její potenciál naplno,” říká ministr průmyslu a průmyslu Jozef Síkela s tím, že jde o vizi do roku 2030, která reflektuje nejaktuálnější vývoj a zohledňuje potřeby všech aktérů napříč touto oblastí – od výzkumníků a vývojářů po koncové zákazníky a uživatele. „Proto se v této aktualizaci zaměřujeme na sedm navzájem provázaných klíčových oblastí, které pomohou posílit postavení Česka v globální vědecké komunitě, urychlit přenos výsledků do praxe, lépe využívat umělou inteligenci ve vzdělávání, zvýšit její povědomí u veřejnosti a nastavit bezpečné a důvěryhodné prostředí pro její aplikaci,“ dodává ministr.

Aktualizaci strategie MPO zpracovalo na základě veřejné konzultace, odborných výstupů, analýz a v úzké spolupráci se všemi relevantními institucemi a aktéry veřejné i soukromé sféry. Pro efektivní koordinaci práce na aktualizaci vznikla pod Výborem pro AI pracovní skupina, která zahrnuje ministerstva, sociální a hospodářské partnery, akademické instituce i neziskové organizace. Tato skupina konzultovala návrhy priorit a cílů pro Českou republiku. „Inspirovali jsme se také přístupem států, jako jsou Kanada, USA, Spojené království a Nizozemsko. Uspořádali jsme on-line kulatý stůl, kde experti z těchto zemí představili jejich přístupy k umělé inteligenci. Kulatý stůl sloužil k výměně informací a příkladů dobré praxe,“ říká vrchní ředitel pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Klíčové oblasti NAIS zahrnují:

  • Výzkum, vývoj a inovace se zaměřením na posílení výzkumných a inovačních kapacit, zefektivnění transferu a prohloubení mezinárodní spolupráce;
  • vzdělávání a odbornou přípravu s cílem zlepšit výuku s využitím AI nástrojů, rozvíjet talenty a šířit osvětu;
  • dovednosti a dopady AI na trh práce s podporou rekvalifikací, celoživotního vzdělávání a prevence digitálního vyloučení;
  • etické a právní aspekty, které zajistí ochranu práv a zvýší důvěru veřejnosti;
  • bezpečnostní aspekty zaměřené na kyberbezpečnost a zajištění dodavatelských řetězců;
  • průmysl a podnikání, kde se bude podporovat adaptace firem na AI technologie a rozvoj nových AI řešení;
  • veřejnou správu a veřejné služby, která se zaměří na zefektivnění činnosti a zlepšení kvality a dostupnosti poskytovaných služeb pomocí AI.

NAIS stanovuje cíle a návazná typová opatření, která přispějí rozvoji a využívání spolehlivé AI v České republice v jednotlivých klíčových oblastech. Tento strategický rámec přivede do praxe pravidelně aktualizovaný Akční plán, který NAIS doplňuje a  zajistí naplňování jejích cílů. Akční plán obsahuje konkrétní iniciativy, včetně jejich finančních nároků a termínů plnění, které v návaznosti na tuto strategii gestoři a spolugestoři plánují, jako jsou nové dotační programy, manuály pro podniky, rekvalifikační kurzy a zavádění nových AI řešení. „Jde například o nový program TWIST, který urychlí rozvoj projektů ve strategických technologiích. Na podporu výzkumu a inovací v klíčových oblastech pro českou ekonomiku máme připraveno 5 miliard korun. První veřejnou soutěž na výběr projektů v oblasti umělé inteligence plánujeme vyhlásit ještě letos,“ říká ministr Síkela.

NAIS je součástí koncepce Digitální ekonomika a společnost v rámci Digitálního Česka, proto bude Akční plán předkládán ke každoročnímu schválení vládou v rámci Implementačních plánů Digitálního Česka.

Nyní vložil resort NAIS do meziresortního připomínkového řízení. MPO zveřejní aktualizovanou Strategii po schválení vládou.