Projekt inteligentních distribučních soustav ACON, který vzniká v přeshraniční spolupráci EG.D a Západoslovenské distribučné (ZSD), má před sebou investičně náročný rok. Plánované investice se vyšplhají na téměř 800 milionů korun. Na českém území se za 26 milionů korun rozšíří kapacita rozvodny u obce Tvrdonice a zmodernizuje a postaví dalších 250 chytrých trafostanic. Na Slovensku pak vznikne nová transformovna v Borskom Svätom Jure. V plánu je i další modernizace stávající infrastruktury. Projekt společného zájmu vyjde do konce roku 2024 na více než pět a půl miliardy korun, z nichž polovinu pokryjí dotace z Evropské unie.

Projekt ACON – Again COnnected Network – propojuje dvě země s dlouholetou společnou historií. „Rozvoj inteligentních sítí na distribučních územích společností EG.D, dříve E.ON Distribuce, a Západoslovenské distribučné se pozitivně dotkne více než 1,7 milionu zákazníků a městům a obcím umožní širší zapojení chytrých technologií. V rámci evropského regionu pak může být příkladem pro rozvoj chytrých distribučních soustav,“ uvedl David Šafář, člen představenstva EG.D.

V rámci projektu dojde ke zvýšení efektivity distribučních soustav, aby byly schopné dostát požadavkům následujících desetiletí. Inteligentní sítě – Smart Grids – tak budou schopné spolehlivě pracovat i s ohledem na zvyšující se množství elektromobilů, baterií či elektrozařízení, které budou zákazníci do sítě připojovat. Díky inteligentnímu řízení budou soustavy rovněž méně náchylné k výpadkům a přetížením, čímž se ještě více zvýší uživatelský komfort. Projekt zároveň umožní větší zapojení obnovitelných zdrojů energie do distribučních soustav.

„Zvýšený uživatelský komfort pocítí v horizontu následujících šesti let na slovenské straně více než 190 tisíc našich zákazníků, zejména v okresech Malacky, Senica, Myjava, Skalica, Trenčín a Nové Mesto nad Váhom. Implementace smart prvků umožní lepší monitoring a řízení celé soustavy a přispěje k jednodušší identifikaci potenciálních poruch v síti,“ doplnil Marian Rusko, člen představenstva ZSE, do jejíž skupiny Západoslovenská distribučná patří.

2020: Modernizace 300 trafostanic, chytřejší kabely v zemi

Projekt ACON se dostal na seznam unijních projektů společného zájmu a mohl se tak ucházet o spolufinancování ze strany Evropské unie. V roce 2019 získal dotaci ve výši 92 milionů Eur. Hned ve stejném roce se na českém území podařilo zmodernizovat necelých 70 trafostanic, loni jich bylo už více než 300. V průběhu roku 2020 došlo také k instalaci inteligentních prvků do sítě, aby ji bylo možné lépe v reálném čase ovládat i kontrolovat. Příkladem může být instalace detektorů poruch izolovaných vodičů na Otrokovicku.

„V česko-slovenském pohraničí pak došlo k obnovení prvního přeshraničního propojení směrem na slovenskou obec Sidónie. Pokud budeme optimističtí, mohli bychom v letošním roce dokončit také projektování nové linky vysokého napětí mezi obcemi Hodonín na české straně a Holíč na straně slovenské, a v závěru roku by tak mohla být zahájena i samotná výstavba,“ popsal Miroslav Kopt, vedoucí útvaru Strategických projektů EG.D, s tím, že v roce 2020 do modernizace distribuční soustavy na území EG.D investovalo přibližně 280 milionů korun.

Na území Slovenska se v průběhu roku 2020 podařilo úspěšně zrealizovat investice v hodnotě přibližně 81 milionů korun (3,1 milionu Eur). Došlo například k digitalizaci části sítě vysokého napětí souběžně s uložením vzdušného vedení vysokého napětí do země. Tato vedení se nacházela v nedostupném lesním terénu v lokalitách kolem obcí Čachtice, Lubina-Javorina, Dolná Súča, Krásna Ves a Borský Mikuláš, přičemž jejich provoz byl finančně náročný a zároveň výrazně poruchový. „Výstavbou kabelových tras vysokého napětí s optickými sítěmi potřebnými pro přenos údajů ze sítě vzniklo dalších více než pět kilometrů bezporuchového zemního vedení v hodnotě přibližně 700 tisíc Eur. Celkově se takto od začátku projektu vybudovalo už 22,7 kilometru nových kabelových tras,“ uvedl Marian Rusko.

V rámci loňské celkové investice se na slovenském území vybudovalo také nové propojení linky velmi vysokého napětí pro plánovanou stanici v Borskom Svätom Jure a proběhla modernizace infrastruktury v pohraniční oblasti Skalica-Mlynky. Konkrétně šlo o výstavbu nové trafostanice a uložení vzdušného vedení do země. Do té doby byla zmíněná oblast zásobována elektrickou energií z Česka. „Část investic směřovala také do IT řešení chytrých sítí – návrhu, implementace a testování nového systému založeného na potřebě integrovat všechny dostupné informace a řídit provoz celé sítě,“ dodal Marian Rusko.

Dílčí práce na slovenské straně probíhají již od roku 2018. Od té doby se též podařilo vybudovat trojici nových trafostanic a modernizovat jedno z nejporuchovějších vedení do Trenčína a okolních obcí. Téměř osmikilometrový úsek v oblasti Trenčín-Drietoma je po digitalizaci a umístění do země daleko spolehlivější. V průběhu letošní zimy na něm nebyla zaznamenána žádná porucha.

2021: Nová transformovna v Brně i na Slovensku, kilometry digitalizovaných vedení vysokého napětí

Pro rok 2021 jsou na obou stranách hranic v plánu investice v celkové výši více než 800 milionů korun. Na české straně proběhnou projekční práce nové transformovny 110/22 kV v brněnské městské části Brno-sever, která vyjde na 300 milionů korun. „Nová transformovna významně odlehčí těm stávajícím v Husovicích, Medlánkách a v ulici Příkop, z nichž první dvě jmenované jsou na hranici kapacit. Významně ale také přispěje k předpokládanému rozvoji této oblasti a vytvoří i rezervu pro plánovaný rozmach elektromobility v Brně,“ sdělil Miroslav Kopt, vedoucí útvaru Strategických projektů EG.D. V roce 2022 pak podle současných plánů proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby.

Největší výzvou pro letošek bude zahájení výstavby optických linek na vysoké napětí a instalace řady dalších chytrých prvků do sítě – například recloserů, které jsou schopné vypínat a zapínat vedení pod zkratem. Jednotlivé spínací prvky budou instalovány do linek vysokého napětí se záměrem zvýšit spolehlivost a bezpečný provoz distribuční soustavy, snížit počet manipulací vypínače v rozvodně 22 kV, zkrátit dobu pro lokalizaci poruchy a tím zmenšit časovou náročnost pro její nutné odstranění.

Významnou investicí v hodnotě 26 milionů korun, která představuje klíčový prvek v rámci spolupráce EG.D a ZSD, bude rozšíření kapacity rozvodny 110/22 kV u obce Tvrdonice. Díky němu bude možné v budoucnu posílit výpomocné dodávky na úrovni 110 kV směrem na distribuční území ZSD a zvyšovat tak spolehlivost sítě. Aktuálně probíhá výběrové řízení na dodavatele, se samotnou výstavbou se počítá v první polovině letošního roku. Pokračovat se rovněž bude i s modernizací a budováním dalších 250 chytrých trafostanic, instalací detektorů poruch izolovaných vodičů či přípravou dalších investic, z nichž nejvýznamnější bude zmíněná transformovna v Brně.

Slovenská strana poté plánuje začít s výstavbou nové stanice transformovny 110/22 kV v Borskom Svätom Jure. „U dvaadvaceti zděných trafostanic pak postupně dojde ke komplexní modernizaci. Rovněž v letošním roce plánujeme digitalizovat více než 150 kilometrů vedení vysokého napětí. Celkem tyto investice vyjdou na téměř dvacet milionů Eur,“ doplnil Marian Rusko.