Kto má prospech z potláčania vedeckého výskumu? Čia moc a bohatstvo sú ohrozované prístupom k čistej a bezplatnej energii? Kto túži vytvoriť systém, v ktorom má tak málo ľudí tak veľa a toľkí tak málo? Začína byť čoraz zrejmejšie, najmä v posledných niekoľkých rokoch, že závislosť Zeme na fosílnych palivách nie je vôbec potrebná.

Energia, spoločnosť, kríza a vojny

Napriek tomu ďalej rozpútavame vojny, ničíme životné prostredie a ubližujeme matke Zemi, aby sme mohli pokračovať v používaní tých istých starých technológií, generujúcich miliardy pre tých, čo stoja na čele energetického priemyslu.

Korporátne médiá ďalej šíria myšlienku, že sme v energetickej kríze, že sa kvôli nedostatku zdrojov blížime k vážnemu problému. Zábavné je, že tá istá skupina akcionárov, ktorá vlastní energetický priemysel, vlastní aj korporátne médiá.

Zdá sa, že ide tak o ďalšiu zastrašovaciu taktiku, ako aj o ďalšiu zámienku pre vytvorenie konfliktu.

Ako môže byť nedostatok zdrojov, keď máme systémy, ktoré dokážu dodávať energiu bez akéhokoľvek vonkajšieho vstupu? To znamená, že tieto systémy by mohli bežať donekonečna a dodávať energiu celej planéte bez spaľovania fosílnych palív.

Odstránilo by to veľkú časť „účtov“, ktoré platíte za bývanie a zmiernilo škodlivý vplyv, ktorý máme na Zem a jej životné prostredie. Dokonca aj keď konceptu voľnej energie neveríte, máme množstvo zdrojov čistej energie, ktoré robia zastaraným celý energetický priemysel.

Tento článok však bude zameraný hlavne na koncept voľnej energie, opätovne dokazovaný výskumníkmi z celého sveta, ktorí vykonali niekoľko experimentov a veľakrát svoju prácu publikovali.

Časť z tohto obrovského množstva výskumu bude predstavená aj v tomto článku. Tieto koncepty boli dokázané v stovkách laboratórií na celom svete, no nikdy neuzreli denné svetlo.

Keby sa celosvetovo uvoľnili nové energetické technológie, došlo by k hlbokej zmene. Mali by vplyv na všetkých, boli by použiteľné všade.

„Tieto technológie sú to najdôležitejšie, čo sa udialo v dejinách sveta.“  Dr. Brian O´Leary, bývalý astronaut NASA a profesor fyziky na Princetonskej univerzite.

Výskum takzvanej „voľnej“ energie

Na začiatok si povedzme, že nejde doslova o „voľnú“ energiu, lebo toho sa potom hneď chytajú odporcovia argumentujúc, že žiadna energia nie je voľná, lebo vo fyzike platí zákon zachovania energie. Ten hovorí, že žiadna energia sa nestráca, ani nevytvára nová, len sa jedna forma energie transformuje na inú.

Slovo „voľná“ preto chápme v určitom prenesenom zmysle slova, nakoľko tejto energie je k dispozícii také veľké množstvo, že sa v podstate javí akoby bola neobmedzená.

O týchto konceptoch sa v súčasnosti diskutuje v konferencii Prelomový pohyb energie. Dokázaným príkladom voľnej energie, ktorej podstatu nemožno odhaliť, je Casimirov efekt.

Casimirov efekt demonštruje nulový bod alebo tiež vákuový stav energie, ktorý predpovedá, že dve kovové dosky blízko seba sa vzájomne priťahujú z dôvodu nerovnováhy v kvantových fluktuáciách (0) (8).

Dôsledky uvedeného javu sú ďalekosiahle a v rámci teoretickej fyziky o ňom intenzívne píšu výskumníci na celom svete. Dnes začíname chápať, že tieto koncepty nie sú len teoretické, ale naopak, veľmi praktické a jednoducho veľmi potláčané.

Vákuá sú všeobecne považované za prázdna, no Henrik Casimir bol presvedčený, že tieto vrecká ničoho v skutočnosti obsahujú fluktuácie elektromagnetických vĺn.

Prišiel s myšlienkou, že dve kovové dosky držané od seba vo vákuu by mohli tie vlny zachytávať, vytvárajúc vákuovú energiu, ktorá by mohla dosky priťahovať alebo odpudzovať. Ako sa posúvajú hranice oblasti, vedie zmena vo vákuovej energii  (energii nulového bodu) ku Casimirovmu efektu.

Nedávny výskum, vykonaný na Harvardovej univerzite, Vrijeskej univerzite v Amsterdame a inde dokázal správnosť Casimirovho efektu. (7)

Odkiaľ pochádza táto energia a čo by pre ľudstvo znamenala

Článok publikovaný v auguste 2001 v časopise Journal of Physics Letters ukazuje, že na vysvetlenie princípov nehybného elektromagnetického generátora (MEG) (1) sa dajú použiť princípy všeobecnej relativity.

Toto zariadenie berie elektromagnetickú energiu zo zakriveného časopriestoru a vydáva asi dvadsaťkrát viac energie, než jej bolo vloženej.

Fakt, že tieto stroje existujú, je udivujúci, no ešte udivujúcejšie je, že sa tieto stroje už teraz nezavádzajú na celom svete. Úplne by to vymazalo celý energetický priemysel, nikto by nemusel platiť účty a v exponenciálnej miere by to vykorenilo chudobu.

Táto štúdia demonštruje, že elektromagnetická energia sa dá získať z vákua a využiť na pohon pracovných zariadení ako je MEG, použitý v experimente. Štúdia ďalej zdôrazňuje, že tieto zariadenia sú reprodukovateľné a opakovateľné.

Výsledky tohto výskumu využívajú vedci celého sveta. Jedným z mnohých príkladov je článok, ktorý napísal Theodor C. Loder III., emeritný profesor Inštitútu pre skúmanie Zeme, oceánov a vesmíru na Univerzite New Hampshire.

Dôležitosť týchto konceptov ukázal vo svojom článku nazvanom Vesmírna a pozemská doprava a energetické technológie pre 21.storočie (2).

Existujú závažné dôkazy toho, že vedci od čias Teslu o tejto energii vedia, ale že jej existencia a potenciálne využitie boli za posledných päťdesiat či viac rokov zamlčiavané, ba dokonca potláčané. (2) Dr. Theodor C. Loder III.

Harold E. Puthoff, americký fyzik a PhD. zo Stanfordovej univerzity, publikoval ako vedec Inštitútu pre pokročilé štúdie v Austine v časopise Physical Review A, atomic, molecular and optical physics článok s názvom „Gravitácia ako sila s nulovou fluktuáciou“ (3).

Jeho článok predložil podnetný model, v ktorom gravitácia nie je samostatne existujúca základná sila, ale skôr indukovaný efekt, ktorý má spojitosť s fluktuáciami nulového bodu vákua, ako bolo doložené Casimirovou silou.

Ide o toho istého profesora, ktorý mal dôverné kontakty s výskumom, týkajúcim sa videnia na diaľku (remote viewing), iniciovaným Ministerstvom obrany. Zistenia tohto výskumu sú prísne tajné a program bol krátko po svojom spustení okamžite zastavený. (4)

Ďalšie vedecké dôkazy o voľnej energii nulového bodu

V rovnakom časopise bol uverejnený ďalší ohromujúci článok tých istých výskumníkov, tentoraz v spolupráci s Danielom C. Coleom, PhD. a docentom Bostonskej univerzity na Katedre strojného inžinierstva.

Pomerne nedávno sa v literatúre objavili návrhy na získavanie energie a tepla z elektromagnetického žiarenia nulového bodu prostredníctvom využitia Casimirovej sily. V tejto literatúre boli analyzované a objasnené základy súvisiacej termodynamiky a bol vyslovený záver, že tieto návrhy sú v princípe správne (5).

Ďalšiemu článku v časopise Physical Review A dal Puthoff názov „Zdroj vákuovej elektromagnetickej energie nulového bodu“ (6).

Puthoff opisuje, že príroda nám ponúka dve alternatívy pôvodu elektromagnetickej energie nulového bodu. Jednou je vytváranie kvantovým fluktuačným pohybom nabitých častíc, tvoriacich hmotu. Jeho výskum ukazuje, že pohyb častíc vytvára energetické spektrum nulového bodu vo forme samobnovujúceho sa kozmologického cyklu spätnej väzby.

Skôr, než budete článok komentovať, si ho, prosím, prečítajte, pozrite si zdroje a video. Nájdete tam odpoveď na väčšinu svojich otázok.

Stretávame sa s mnohými, ktorí pohotovo komentujú bez toho, aby posúdili prekladané informácie. Nasledujúca ukážka je z dokumentárneho filmu Thrive, celý film si môžete pozrieť po kliknutí na názov.

V armáde máme veľa kvalifikovaných ľudí, ktorí sa vystavujú veľkému riziku, keby povedali, že  tieto veci sú skutočné. Prečo myslíte, že si vojensko-priemyselný komplex neželá, aby k tomu vyhláseniu došlo? Lebo by ste začali rozmýšľať o tom, aký druh technológie za tým je. Adam Trombly, fyzik, vynálezca.

Aké dôsledky by malo zavedenie voľnej energie pre energetický priemysel

Ako bolo už veľakrát ukázané vyššie, energia, ktorú tieto systémy využívajú, je čerpaná zo štruktúry priestoru okolo nás. To znamená, že sa nedá dodávať v merateľných množstvách, čo vytvára hrozbu pre najväčší priemysel na tejto planéte, energetický priemysel.

Priemysel, ktorý je čiastočne zodpovedný za ničenie našej planéty a priemysel, ktorý každoročne zhrabúva stovky miliárd dolárov. Nejde tu o obviňovanie, len o uvedomenie si, že keď sa rozhodneme, máme moc toto kedykoľvek zmeniť.

Tieto technológie by zmenili úplne všetko, no je dôležité mať na pamäti, že operačná technológia závisí od úrovne vedomia, na ktorej ju operátori obsluhujú.

Je ľudská rasa na takú transformáciu pripravená?

Nič nemôže fungovať, pokým s tým spojené vedomie neprichádza z miesta lásky, pokoja, spolupráce a porozumenia. Hnacou silou pre sprístupnenie týchto technológií by bola túžba po osohu pre všetky bytosti na planéte.

Tieto technológie sú uzamknuté v projektoch, financovaných z čiernych rozpočtov, bol by potrebný Boží zásah, aby sa odtiaľ niekedy dostali a mohli slúžiť ľudstvu. (2) Ben Rich, bývalý riaditeľ samostatného oddelenia „Skunkworks“ spoločnosti Lockheed

Záver

Dúfam, že sme tu priniesli dostatok informácií pre tých, ktorí majú záujem o ďalšie skúmanie tejto témy. Táto technológia je veľmi obsiahla a zasahuje do mnohých ďalších oblastí, počnúc dávnou históriou, cez posvätnú geometriu až k UFO.

Technológia opisovaná v tomto článku, je čo sa týka pohonných systémov a izolovaného poľa energie podobná tej, ktorú tu uvádza Dr. O´Leary.

Ak sa chcete o tejto téme dozvedieť viac, navštívte, prosím, sekciu exopolitiky alternatívneho spravodajstva, korelujúceho s technológiou antigravitácie a voľnej energie na webovej stránke Collective-Evolution.com.

Tejto téme sa už uvedená stránka venovala viackrát. Demonštrovali napríklad reálnosť generátora Searlovho efektu (alebo tiež priestorového efektu).

Účelom tohto článku bolo iba poskytnúť vám viac informácií a výskumu, aby sme vám ukázali, aké sú tieto koncepty použiteľné a aké môžu mať obrovské dopady na celé ľudstvo.

Zdroje

  • (o) http://www.nature.com/nature/journal/v457/n7226/edsumm/e090108-01.html
  • (1) http://link.springer.com/article/10.1023/A%3A1012369318404
  • (2) http://www.disclosureproject.org/docs/pdf/OutsideTheBox-TedLoderPaper.pdf
  • (3) http://pra.aps.org/abstract/PRA/v39/i5/p2333_1
  • (4) http://www.scientificexploration.org/journal/jse_10_1_puthoff.pdf
  • (5) http://pre.aps.org/abstract/PRE/v48/i2/p1562_1
  • (6) http://pra.aps.org/abstract/PRA/v40/i9/p4857_1
  • (7) http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=darpa-casimir-effect-research
  • (8) http://physics.aps.org/story/v2/st28

Zdroj článku: collective-evolution.com, Spracoval: Badatel.net (9.10.2020)