Čeští statistici prezentovali poprvé údaje o hrubém domácím produktu z období plánované ekonomiky. V zemích střední a východní Evropy se jedná o výjimečný počin široce využitelný v celé řadě vědeckých disciplín.

Analýza dlouhodobého vývoje ekonomiky je často v centru zájmu odborníků. Pro řadu zemí jsou však tyto analytické činnosti komplikovány a do jisté míry omezeny nedostatečnou délkou časových řad. Například časové řady základních ukazatelů ekonomické výkonnosti zemí střední a východní Evropy jsou většinou k dispozici až od roku 1995.

V České republice je ale díky aktivitám Českého statistického úřadu situace pro analytiky příznivější. V roce 2012 vydal statistický úřad „Historickou ročenku národních účtů 1990–2010“, prezentující kompletní dvacetiletou časovou řadu ukazatelů podle metodiky ESA 95. Oficiální časové řady konzistentních makroekonomických údajů jsou tedy od loňska k dispozici od roku 1990.

Nicméně i tato dvacetiletá časová řada byla ve srovnání s jinými vyspělými zeměmi poměrně krátká. Například počátky časových řad ukazatelů národních účtů USA jsou datovány rokem 1929. Důvodem této odlišné si­tuace je skutečnost, že na rozdíl od západních zemí používaly země východního bloku tzv. bilance národního hospodářství a bilance mezioborových vztahů. Hlavní ukazatel bilancí národního hospodářství ČSSR – národní důchod – byl u nás k dispozici za období 1948–1990.

Tyto bilance byly v České republice nahrazeny systémem národních účtů po roce 1992. Tím ale z hlediska dlouhodobých časových řad vznikl problém, neboť údaje před rokem 1990 ztratily metodickou srovnatelnost.

Pracovníci Vysoké školy ekonomické v Praze a Českého statistického úřadu se rozhodli danou situaci řešit. Výsledkem téměř tříleté spolupráce obou institucí jsou odhady historických časových řad hrubého domácího produktu České republiky za období let 1970–1989, a to v metodice odpovídající systému národních účtů. Členy řešitelského týmu byli: doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D., prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., prof. Ing. Richard Hindls, CSc. a Ing. Kristýna Vltavská. Cenné konzultace při přípravě a následné realizaci projektu poskytovali: Ing. Vítězslav Ondruš, CSc. a Ing. Daniela Marešová.

Považuji za velmi důležité zdůraznit, že odhady na takovém metodickém základu a v takovém rozsahu dosud nebyly realizovány. Přestože se nejedná o údaje, které lze považovat za oficiální výstup statistiky, zapojení pracovníků ČSÚ do projektu zaručuje jejich metodickou srovnatelnost se standardně publikovanými výstupy úřadu.

Výsledky tohoto unikátního pokusu byly představeny odborné i novinářské veřejnosti dne 19. března 2013. Pracovníci ČSÚ plánují prezentovat výsledky i na půdě Evropského statistického úřadu v Lucemburku. Lze očekávat, že se tento jedinečný experiment stane inspirací i pro další země bývalého východního bloku.

Ráda bych poděkovala představitelům akademické sféry i pracovníkům úřadu za vynikající práci, kterou odvedli. Věřím, že podklady, které připravili, poskytnou dostatečně velký prostor analytikům pro hodnocení slabých a silných stránek ekonomického vývoje ČR v posledním téměř půlstoletí a pro naše lídry decizní sféry inspiraci pro formulaci návrhů a doporučení do budoucna.

Detailní popis metodiky naleznete v čísle 1/2013 vědeckého časopisu Politická ekonomie: Fischer, J., Sixta, J., Hronová, S., Hindls, R., Vltavská, K. Odhady zdrojů a užití hrubého domácího produktu ČR pro roky 1970–1989, ESA 1995.

Graf zachycuje meziroční vývoj reálného HDP od roku 1971 do roku 2012. Lze velmi dobře sledovat zpomalení české ekonomiky na konci 70. let a na začátku 80. let 20. století. Hospodářský růst v průběhu 80. let byl poměrně slabý ve srovnání se západními zeměmi. Celospolečenské změny v roce 1989 se výrazně odrazily v transformačním poklesu české ekonomiky až v roce 1991. Po období růstu (1993–1996) následuje první krize v letech 1997 a 1998. Od roku 1999 do roku 2008 česká ekonomika poměrně silně rostla, v průměru o 4 % ročně. V posledním čtvrtletí roku 2008 přichází ekonomická krize a v roce 2009 HDP klesl o 4,5 %. Poté následovaly dva roky růstu, které v roce 2012 opět vystřídal ekonomický pokles.

Statistika&My, 4/2013