Ministerstvo životního prostředí souhlasí s 21 lokalitami navrženými Ministerstvem zemědělství k doplnění do tzv. Generelu LAPV, zjednodušeně řečeno na seznam míst, která budou do budoucna chráněná pro případnou výstavbu vodních nádrží. Ve stávajícím Generelu LAPV je již zařazeno 65 takových lokalit.

Ministr životního prostředí Richard Brabec upozornil, že zařazení lokalit do generelu neznamená, že se nádrže skutečně postaví: „Rozhodně nejde o vydání stavebního povolení. Lokality v generelu budou nyní chráněny proti případnému jinému strategickému využití území, aby nedošlo ke znehodnocení vynaložených investic v případě budoucí výstavby nádrží.“

Pokud se v budoucnu prokáže potřeba výstavby nádrží pro nové zdroje pitné vody, dojde ke standardnímu posuzování záměrů podle platných zákonů, včetně prokazování převažujícího veřejného zájmu a hledání nejpřijatelnějších variant s nejmenšími dopady na jiné veřejné zájmy, např. na ochranu přírody a krajiny.

MŽP akceptuje aktualizaci lokalit pro Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod (LAPV), po ní by v ní mělo být 86 lokalit.

Nově do něj přibylo 21 lokalit: Stříbrný potok, Nabdín, Stěbořice, Vosovec, Rybník, Skřiváň, Chotěbudice, Brodce, Batelov, Zaječí, Kačenka, Blazice, Bělkovice, Ostružno, Tuřany, Chlum, Smilov, Albrechtice, Střížov, Hředle II, Chumava.

Vedle hájení lokalit pro vodní nádrže určené pro akumulaci pitné vody musíme samozřejmě co nejvíce investovat do obnovy krajiny a její schopnosti odolávat klimatickým extrémům a zadržovat vodu. To znamená například do obnovy mokřadů, do obnovy přirozených koryt řek nebo přírodě blízkých lesů.