Česká obchodní inspekce uskutečnila celostátní kontrolní akci zaměřenou na dobíjecí stanice pro elektromobily. Kontrolovanými subjekty byly distributoři, dovozci, výrobci nebo zplnomocnění zástupci těchto produktů. ČOI v průběhu roku 2019 zkontrolovala 32 typů výrobků a nedostatky zjistila u 29 typů.

Obchodní inspekce v roce 2019 navázala na pilotní projekt kontrol dobíjecích stanic, který uskutečnila již v roce 2018. Vzhledem k tomu, že popularita elektromobilů a zájem spotřebitelů o tento typ výrobků roste, proběhla v minulém roce první celostátní kontrolní akce zaměřená na tento druh produktů.

Inspektoři ČOI u hospodářských subjektů ověřovali značení výrobků a splnění administrativních požadavků při uvádění těchto výrobků na trh a jejich následném provozování. V případě kontrolovaných provozovatelů se jedná v 50 % o distributory elektrické energie (ČEZ a.s., EON a.s., PRE a.s.), ve 2 případech o obchodní řetězec LIDL, v.o.s. a další jsou menší české soukromé společnosti. Provozovatelé jsou zároveň vlastníky dobíjecích stanic. Co se týká výrobců těchto stanic, tak v 60 % jsou to velké zahraniční společnosti sídlící v EU, jako například ABB, Schneider a Siemens, ve 20 % české společnosti  – ČEZ a.s., PRE a.s., menší společnosti a ve 20 % menší zahraniční společnosti.

Česká obchodní inspekce celkem zkontrolovala 32 typů výrobků. Ve všech případech se jednalo o tzv. vysoce výkonné dobíjecí stanice s instalovaným elektrickým výkonem minimálně 22 kW. Nedostatky administrativního charakteru zjistila u 29 typů. Ve 21 případech se jednalo o nedostatky v informačních povinnostech – chyběly návody k použití v českém jazyce a neseznámení s cenou.  U 7 výrobků chybělo povinné označením shody CE a 3 výrobky neměly kontaktní údaje výrobce, jako jsou jméno nebo obchodní firma, popřípadě ochranná známka, a adresa pro doručování, na níž jej lze kontaktovat. Zjištěné nedostatky jsou v rámci dozorových pravomocí ČOI řešeny s výrobci, popř. dovozci těchto výrobků.

Česká obchodní inspekce za porušení zákonů uložila 6 pokut za 67 000 Kč.

Příslušné právní předpisy

Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh (směrnice LVD 204/35/EU)

Nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh (směrnice EMC 2014/30/EU)

Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2011/65/EU) a zákonů č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

Nařízení vlády č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

Dále ve spolupráci s orgány správního dozoru (místně příslušnými stavebními úřady či odbory) plnění povinností provozovatele dle § 6q zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot.

Podmínky pro výrobu a provozování veřejných dobíjecích stanic jsou stanoveny harmonizovanými normami:

ČSN EN 61851-1 ed.2 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením – Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 61851-21 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením – Část 21: Požadavky na elektrická vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení

ČSN EN 61851-21-1 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením – Část 21-1: EMC požadavky na vestavěnou nabíječku elektrického vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení

ČSN EN 61851-22 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením – Část 22: AC nabíjecí stanice elektrického vozidla

ČSN EN 61851-23 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením – Část 23: DC nabíjecí stanice

ČSN EN 61851-24 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením – Část 24: Digitální komunikace mezi DC nabíjecí stanicí a elektrickým vozidlem, která řídí stejnosměrné nabíjení

ČSN P ISO/TS 21219-25 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) – Část 25: Nabíjecí infrastruktura pro elektromobily (TPEG2-EMI)

ČSN EN 62196-1 ed.3 Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky – Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením – Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 62196-2 ed.2 Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky – Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením – Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud

ČSN EN 62192-3 Vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky – Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením – Část 3: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro vozidlová zásuvková spojení s kolíky a dutinkami na stejnosměrný a střídavý/stejnosměrný proud