Svaz průmyslu si nechal vypracovat analýzu ke snížení administrativy ve VVI, která na základě rešerše podmínek vybraných národních programů a rozhovorů s poskytovateli a řešiteli nabízí konkrétní náměty v jednotlivých fázích soutěží a řešení projektů.

V oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací existuje velká roztříštěnost pravidel, vysoké nároky na administrativní kapacity a časová a znalostní náročnost celého systému. Proto je zde dlouhodobá snaha nalézt a řešit hlavní problémy. Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) se rozhodl přispět a zintenzivnit diskuse a přípravy opatření, která pomohou jak žadatelům a řešitelům projektů, tak samotným poskytovatelům.

Cílem analýzy „Snížení administrativní zátěže v oblasti výzkumu, vývoje a inovací“ bylo zmapování nejproblematičtějších oblastí spojených s účelovou podporou VVI a příprava doporučení pro snížení administrativní náročnosti v programech podpory VVI v ČR. Analýza zpracovaná společností Ernst & Young se zaměřuje především na vybrané programy účelové podpory čtyř hlavních poskytovatelů, jimiž jsou Technologická agentura ČR, Grantová agentura ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělesné výchovy. Pro dokreslení situace ve VVI se daná analýza v omezenějším rozsahu věnuje i ostatním ministerstvům, která jsou oprávněná poskytovat tento druh podpory (Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo kultury).

Na základě detailních rešerší vybraných programů, strukturovaných rozhovorů a fokusních skupin byla připravena sada návrhů v celém cyklu projektů. Doporučení se tedy týkají jejich přípravy, harmonogramu vyhlašování soutěží, hodnocení a realizace, ale také ukončení projektů. Návrhy jsou rozděleny na kategorie pro politickou a legislativní úroveň, pro fungování celého systému podpory VVI a pro jednotlivé poskytovatele podpory. Opatření vyžadující legislativní úpravy jsou speciálně vyznačena.

Mezi hlavní doporučení patří například:

■ Sjednocený formát a obsah zadávací dokumentace, jejích příloh, návrhů smluv, čestných prohlášení apod.

■ Jednotný postup při aplikaci zákona č. 130/2002 Sb. a jednotná interpretace.

■ Stejné a především flexibilní podmínky pro změnové řízení v projektech, flexibilita v převodu finančních prostředků mezi kategoriemi a roky, standardizované formuláře pro změnu.

■ Sladění rozpočtových kategorií a finančního vykazování mezi programy.

■ Propojení informačních systémů s veřejnými registry a dalšími infomačními systémy, jako např. Zjednodušená evidence dotací MF (ZED).

Celou analýzu včetně konkrétnějších návrhů si můžete přečíst zde.