Největšímu distributorovi zemního plynu v Česku se podařilo snížit emise oxidů dusíku (NOx) a oxidu uhelnatého (CO) v regulačních stanicích o 84 %. V průběhu posledních pěti let dosáhl GasNet významného poklesu díky modernizaci a výměně 819 plynových kotlů pro předehřevy. A jen za poslední tři roky to vyžadovalo investici ve výši 130 miliónů korun. Pomocí nových technologií bude společnost snižovat emise také v dalších letech.

Společnost GasNet provozuje v ČR celkem 3 607 regulačních stanic, které zajišťují distribuci plynu na správných tlakových hladinách. „Při snižování tlaku plynu škrcením se plyn značně ochlazuje. Tím může docházet k tvorbě hydrátů, kondenzaci a následnému zamrzaní kapalných složek v plynu. Tento efekt může potenciálně ohrožovat bezpečnost a spolehlivost provozu, my mu však předcházíme tím, že ve větších tlakových spádech plyn před regulací předehříváme. Nutnost předehřevu se týká celkem 2 729 regulačních stanic,“ vysvětluje Tomáš Dědina, ředitel provozu a údržby technologických zařízení skupiny GasNet.

GasNet pro předehřívání plynu používá u 1 070 stanic elektrickou energii a u 1 659 stanic plyn. Zatímco elektrické předehřevy jsou místně zcela bezemisní a společnost je využívá na menších stanicích, ve stanicích o větších výkonech používá plynové kotle. Při jejich provozu vznikají emise, jejichž množství závisí na technickém stavu zařízení.

Pokles emisí o téměř 20 tun během pouhých pěti let

V rámci snižování emisí proto GasNet cíleně vyměňuje původní kotle za nové, nízkoemisní.

Naplňuje tak i legislativní požadavky na emisní limity pro tyto zdroje platné od 1. ledna 2020. V letech 2015 až 2020 společnost vyměnila 819 kotlů, díky čemuž snížila emise NOx a CO z 23,4 tun/rok na 3,83 tun/rok. Během pěti let tak GasNet snížil emise těchto plynů o 84 %. „Emise snižujeme i tím, že spotřebu energie na předehřívání regulujeme zaváděním mikroprocesorově řízených technologií. Od roku 2018 jsme do výměny kotlů investovali téměř 130 milionů korun a v modernizaci regulačních stanic, a tím i ve snižování emisí, pokračujeme také v roce letošním,“ dodává Tomáš Dědina.

Plyn ekologickým a ekonomickým palivem budoucnosti

Zemní plyn, který GasNet distribuuje na 80 % území ČR, hraje a bude hrát významnou roli při snižování emisí v rámci celé energetiky. Při spalování zemního plynu nevznikají pevné částice jako prach a saze, které jsou v současnosti největším problémem čistoty ovzduší v ČR. O výhodách vytápění na zemní plyn se jen během takzvaných kotlíkových dotací přesvědčilo více než 60 tisíc domácností, které přestaly topit tuhými palivy a přešly právě na environmentálně šetrnější zemní plyn. Odklon od uhlí a přechod na zemní plyn zvažuje také teplárenství. Skupina GasNet je, jakožto tuzemský lídr v distribuci plynu, připravena pomoci teplárnám s procesem připojení k plynárenské síti.

Snižovat emise v osobní dopravě významně pomáhá stlačený zemní plyn (CNG). Pro oblast nákladní silniční dopravy vidí GasNet také velký potenciál pro zkapalněný zemní plyn (LNG). V roce 2020 skupina GasNet otevřela první mobilní veřejnou samoobslužnou plnicí stanici na LNG v Klecanech u Prahy. Aktivní roli v nastartování tuzemského trhu s LNG chce posilovat
i nadále. Trendem v moderní energetice je také využití plynů v obnovitelných podobách jako například biometan, syntetický metan nebo vodík.

Graf: Emise NOx a CO z plynových kotlů na regulačních stanicích GasNet